Author Archives: admin

TOBRAMICIN

TOBRAMICIN
Pomadë për sy – 0.3 %

(Tobramicin)

tobramicin

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Tobramicin dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Tobramicin
3. Si ta përdorni Tobramicin
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Tobramicin
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË TOBRAMICIN DHE PËRSE PËRDORET
Tobramicina është një antibiotik (i tipit aminoglikozidik) që vepron duke frenuar rritjen e
baktereve. Tobramicina, në studimet klinike, ka treguar se është efikase ndaj
patogjenëve të mëposhtëm përgjegjës për infeksionet sipërfaqësore të syrit.
Gram-Pozitive: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, specie të tjera
Staphylococcus koagulazë-negativë, Streptococcus pneumoniae (i ndjeshëm ose
rezistent ndaj penicilinës), specie të tjera Streptococcus.
Gram-Negative: Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia
coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella spp., Proteus mirabilis,
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens.
Tobramicina lokalisht indikohet për mjekimin e infeksioneve të jashtme të syrit
(konjunktivit, blefarit, keratit, endoftalmit) dhe të anekseve të tij, të shkaktuar nga
mikrobe të ndjeshme ndaj antibiotikut. Studimet klinike kanë treguar se tobramicina
është e sigurt dhe efektive tek fëmijët.
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI TOBRAMICIN
Mos përdorni Tobramicin:
– në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj tobramicinës ose antibiotikëve të tjerë
aminoglikozidikë ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të Tobramicin.
Tregoni kujdes të veçantë me Tobramicin
Pyesni mjekun tuaj përpara se të përdorni Tobramicin.
– Mund të ndodhë një ndjeshmëri e kryqëzuar ndaj antibiotikëve të tjerë
aminoglikozidikë; në qoftë se ndodh mbindjeshmëri me këtë produkt, ndërprisni
barin dhe përdorni një terapi të përshtatshme.
– Ashtu sikurse preparatet e tjera me antibiotikë, përdorimi afatgjatë mund të
rezultojë në zhvillimin e organizmave rezistente, përfshirë kërpudhat. Në qoftë se
ndodh një superinfeksion, duhet të niset një terapi e përshtatshme.
– Këshilloheni të mos mbani lente kontakti në qoftë se keni shenja dhe simptoma
të infeksioneve të syrit.
– Përdoreni me kujdes në aktivitetet që kërkojnë shikim të qartë si drejtimi i
automjetit apo përdorimi i makinerive, sepse shikimi juaj përkohësisht mund të
errësohet apo të jetë i pastabilizuar pas aplikimit të barit.
– Kufizoni pijet alkolike.
– Ky mjekim duhet të përdoret gjatë shtatzënisë vetëm kur është i nevojshëm. Nuk
dihet nëse ky bar kalon në qumështin e nënës. Konsultohuni me mjekun tuaj
përpara periudhës së ushqimit me gji.
– Mos e prekni majën e tubit në ndonjë sipërfaqe sepse mund të kontaminohen
përbërësit.
Marrja e barnave të tjera
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga
Tobramicin.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë /
përdorur ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra
pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Tobramicin në qoftë se
ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
– cefalosporina me injeksion (p.sh. ceftazidimë) sepse ato mund të pakësojnë
efektivitetin e tobramicinës dhe sepse risku i efekteve anësore të tyre mund të
rritet nga tobramicina;
– ciklosporinë, fludarabinë, diuretikë të ansës (p.sh. furosemid), metoksifluran,
barna anti-inflamatore josteroide (AIJS) (p.sh. indometacinë), nitrozoureikë
(p.sh. streptozocinë), antibiotikë polipeptidikë (p.sh. polimiksinë B) ose
vankomicinë me injeksion, sepse ato mund të rritin riskun e efekteve anësore të
tobramicinës, përfshirë këtu një risk të rritur të dëmtimit të veshkave apo
problemeve të dëgjimit;
– miorelaksantë jodepolarizues (p.sh. pankuronium), ose suksinilkolinë sepse
risku i efekteve anësore të tyre mund të rritet nga tobramicina.
Kjo mund të mos jetë një listë përfundimtare e të gjithë ndërveprimeve që mund të
shfaqen. Pyesni mjekun apo farmacistin tuaj në qoftë se pomada Tobramicin mund të
ndërveprojë me barna të tjera që përdorni. Informoni mjekun apo farmacistin tuaj
përpara se të filloni, ndërprisni, apo të ndryshoni dozën e ndonjë bari.
Përdorimi i Tobramicin me ushqim dhe pije
Kufizoni pijet alkolike.
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të përdorni këtë bar.
Tobramicina duhet të përdoret gjatë shtatzënisë vetëm në qoftë se mjeku e sheh të
nevojshme. Prandaj, gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni
Tobramicin gjatë shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Nuk ka studime të përshtatshme në gratë për përcaktimin e riskut tek foshnjat kur
përdoret ky bar gjatë ushqimit të foshnjes me gji. Përcaktoni epërsitë kundrejt risqeve
përpara se ta përdorni këtë bar gjatë ushqimit të foshnjes me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Ashtu sikurse me çdo pomadë tjetër për sy, shikimi i turbullt i përkohshëm apo
shqetësime të tjera vizuale mund të ndikojnë në aftësinë për të drejtuar automjetin apo
për të përdorur makineri. Në qoftë se ndodh shikim i turbullt, duhet të prisni deri në
qartësimin e tij përpara se të drejtoni automjetin apo të përdorni makineri.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Tobramicin
Tobramicin përmban alkol cetostearilik, i cili mund të shkaktojë reaksione lokale të
lëkurës (p.sh. dermatit kontakti).
3. SI TA PËRDORNI TOBRAMICIN
Gjithmonë përdorni këtë bar ekzaktësisht si ju ka thënë mjeku juaj. Ju duhet të
këshilloheni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni të sigurt.
1. Së pari, lani duart.
2. Hiqni kapakun. Mbani kokën e anuar prapa me shikimin lart.
3. Me gishtin tregues të njërës dorë, shtypni me kujdes lëkurën poshtë syrit dhe
tërhiqni poshtë kapakun e poshtëm të syrit duke krijuar një hapësirë (xhepi “V”).
4. Vendosni një sasi të vogël të pomadës në këtë hapësirë.
5. Mos lejoni që maja e tubit të prekë syrin.
6. Mbyllni me kujdes sytë dhe mbajini ata të mbyllur për 1 ose 2 minuta, për të
lejuar barin të ketë kontakt me infeksionin.
7. Përsëritni hapat e mësipërm edhe për syrin tjetër, nëse ju është këshilluar.
8. Për ta mbajtur barin të pakontaminuar aq sa është e mundur, mos e prekni
majën e tubit në ndonjë sipërfaqe (përfshirë edhe syrin). Pas përdorimit të
pomadës oftalmike Tobramicin, pastrojeni majën e tubetit të pomadës me një
garzë sterile dhe mbajeni tubin të mbyllur fort.
Doza dhe mënyra e përdorimit
Në sëmundjet e lehta deri mesatare, vendosni një shtresë të hollë pomade (afërsisht 1
cm të gjatë) në syrin (sytë) e prekur dy deri në tre herë në ditë.
Në infeksionet e rënda, vendosni një shtresë të hollë pomade (afërsisht 1 cm të gjatë)
në syrin (sytë) e prekur çdo tre deri në katër orë deri sa të keni një përmirësim, më pas,
trajtimi duhet të reduktohet para se të ndërpritet.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Tobramicin
Shenjat e dukshme klinike dhe simptomat e mbidozimit të pomadës oftalmike
Tobramicin (keratit në trajtë pikash, eritemë, lotim i shtuar, edema dhe kruarje të
kapakut të syrit), mund të jenë të ngjashme me efektet anësore të vërejtura në disa
pacientë.
Në qoftë se keni përdorur më shumë tobramicin se sasia që duhet të përdornit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë përdorur gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të përdorni Tobramicin
Në qoftë se harroni një dozë të këtij bari, përdoreni sa më shpejt të jetë e mundur.
Megjithatë, në qoftë se është koha e duhur për dozën e ardhshme, mos e përdorni
dozën e harruar dhe ndiqni skemën e rregullt të dozimit.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjithë barnat e tjera, Tobramicin mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Mund të ndodhë një shikim i turbullt kalimtar, skuqje e syrit, diskomfort i syrit, apo
kruarje/fryrje e kapakut të syrit. Në qoftë se ndonjë prej këtyre efekteve vazhdon apo
përkeqësohet, njoftoni sa më shpejt mjekun apo farmacistin tuaj. Kujtoni faktin që mjeku
juaj e ka përshkruar këtë mjekim sepse përfitimi është më i madh sesa risku i efekteve
anësore.
Përdorimi i këtij mjekimi për periudha afatgjata apo të përsëritura mund të rezultojë në
një infeksion mykotik të ri të syrit. Mos e përdorni më shumë sesa përshkrimi.
Kontaktoni me mjekun tuaj në qoftë se vëreni simptoma të reja apo të përkeqësuara.
Vështirë se mund të ndodhë një reaksion serioz alergjik, por nëse ndodh, kërkoni
menjëherë vëmendjen mjekësore. Simptomat e një reaksioni serioz alergjik mund të
përfshijnë: rash (puçrra), kruarje, fryrje, marramendje të rënduar, vështirësi në
frymëmarrje.
Alkoli cetostearilik që përmban kjo pomadë mund të shkaktojë reaksione lokale në
lëkurë (p.sh. dermatit kontakti).
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI TOBRAMICIN
Ruajeni larg fëmijëve.
Mos e vendosni në tualet.
Mos e përdorni pas datës së skadencës të shënuar në paketim.
Ruajeni pomadën Tobramicin në temperaturën e dhomës, nën 25 ˚C.
Ruajeni larg nxehtësisë, lagështisë dhe dritës.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Tobramicin
Lënda vepruese është tobramicin.
1 g pomadë për sy përmban 3 mg tobramicin.
Përbërësit e tjerë janë: alkool cetostearilik, vazelinë e bardhë, vaj vazeline, lanolinë e
hidrogjenuar, klorobutanol, polietilenglikol 400, ujë për injeksion.
Përmbajtja e paketimit
Kuti me një tub alumini steril 3.5 g.
Mbajtësi i autorizimit të tregtimit dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë, Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Mars 2015.

Timolol

Timolol
Pika për sy, tretësirë – 0.5 %
(Timolol maleat)

timolol

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e
barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i
dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se
vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues,
ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Timolol dhe përse përdoret?
2. Përpara se të përdorni Timolol
3. Si ta përdorni Timolol?
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Timolol?
6. Informacion i mëtejshëm.
1. ÇFARË ËSHTË TIMOLOL DHE PËRSE PËRDORET
Timololi bën pjesë në grupin e beta – bllokuesve jopërzgjedhës. Pas pikimit të
tretësirës në sy, timololi ul presionin normal dhe të rritur të syrit. Ulja e presionit
intraokular ka lidhje me zvogëlimin e sintezës së lëngut ujor të syrit në trupin
ciliar. Timololi në ndryshim nga barnat miotike, nuk ndikon në përmasat e
pupilës.
Timolol – pika për sy indikohet për uljen e presionit të rritur intraokular, në
gjendje të ndryshme, si në të sëmurët me hipertension të syrit; në të sëmurët me
glaukomë kronike me kënd të hapur, përfshirë të sëmurët afakikë; në disa të
sëmurë me glaukomë dytësore; indikohet edhe si mjekim shoqërues në
glaukomën e fëmijëve që nuk mjekohet mirë nga barnat e tjera kundër
glaukomës.
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI TIMOLOL
Mos përdorni Timolol nëse:
– jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj bllokuesve beta-adrenergjikë (siç është
timololi) ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të barit pasi mund të
shfaqen reaksione alergjie, përfshi dhe anafilaksinë
– keni astmë bronkiale
– keni bronkopneumoni kronike obstruktive
– keni bradikardi sinusale
– keni bllok atrioventrikular (A-V) të shkallës së dytë ose të tretë
– keni dekompensim të theksuar të zemrës
– keni shok kardiogjen.
Tregoni kujdes të veçantë me Timolol
Pyesni mjekun tuaj përpara se të përdorni Timolol.
Pikat për sy të timololit në përgjithësi tolerohen mirë. Janë vërejtur raste të rralla
të acarimit të lehtë të syrit. Këto pika duhen përdorur me kujdes në të sëmurët që
përdorin edhe bllokues të tjerë beta – adrenergjikë ose kalcibllokues, sepse
mund të shfaqen efekte sistemike.
Të sëmurët që marrin nga goja një bllokues beta – adrenergjik dhe që u
përshkruhen edhe pika për sy timololi, duhen mbikqyrur për mundësinë e
shfaqjes së një efekti aditiv, si në presionin e brendshëm të syrit, ashtu edhe në
efektet e përgjithshme të kësaj kategorie barnash.
Kur pikat për sy të timololit përdoren për uljen e presionit të rritur intraokular, në
glaukomën me kënd të ngushtë, është e nevojshme që të kombinohet me një bar
miotik dhe të mos përdoren të vetme.
Gjatë përdorimit të barit në periudhën e shtatzënisë është e domosdoshme që të
ballafaqohen përfitimet terapeutike për nënën me rreziqet e mundshme për
fëmijën.
Për shkak të reaksioneve të padëshirueshme të shkaktuara nga timololi në
fëmijët që ushqehen me gji, është e nevojshme që të vendoset nëse do të
ndërpritet mjekimi apo ushqyerja e fëmijës me gji, duke pasur parasysh
rëndësinë e mjekimit për nënën.
Në qoftë se është e nevojshme që të bëhet një kontroll më rigoroz i presionit
intraokular, atëherë pikat për sy të timololit mund të kombinohen me miotikë,
adrenalinë dhe frenues të anhidrazës karbonike (jo për përdorim lokal, por
sistemik).
Marrja e barnave të tjera
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke
marrë / përdorur ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë
ato të marra pa recetë. Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me
Timolol në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit. Ndërveprimet
medikamentoze klinikisht të rëndësishme vërehen pas përthithjes sistemike të
timololit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju
jeni trajtuar me:
– anestezikë, anksiolitikë dhe hipnotikë;
– antihipertensivë (fuqizohet efekti hipotensiv);
– antiaritmikë (shtohet rreziku i deprimimit të miokardit, bradikardisë dhe
bllokut atrioventrikuar);
– kalcibllokues dhe glikozide kardiake (shtohet rreziku i bradikardisë dhe i
bllokut atrioventrikular);
– simpatomimetikë (mund të shfaqet hipertension i theksuar gjatë përdorimit
me adrenalinë dhe noradrenalinë);
– alkaloide ksantinike (ulet efekti terapeutik).
Shtatzënia dhe Ushqimi me gji
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të përdorni këtë bar.
Siguria e përdorimit të këtij bari në shtatzëni dhe laktacion nuk është vërtetuar
ende, megjithatë duhet të evitohet përdorimi si gjatë shtatzënisë edhe gjatë
ushqyerjes me gji (Kategoria C).
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Timolol, duke qenë pika për sy (vendi i administrimit në sy), nuk duhet të
përdoret në momentin e drejtimit të automjetit ose gjatë punës me makineri.
Gjithashtu duhet patur kujdes gjatë ditëve të kurimit sepse Timolol mund të japë
efekte anësore të tilla si mjegullime dhe çrregullim të të parit. Evitoni përdorimin e
automjeteve dhe makinerive.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Timolol
Timolol – tretësirë me pika për sy 0.5% përmban klorur benzalkoni i cili mund të
shkaktojë irritim në sy. Shmangni kontaktin me lentet e buta të kontaktit. Hiqini
lentet e kontaktit përpara aplikimit dhe prisni të paktën 15 minuta përpara se t’i
rivendosni. Kloruri i benzalkonit njihet për çngjyrosjen e lenteve të buta të
kontaktit.
3. SI TA PËRDORNI TIMOLOL
Mjeku juaj do t’ju informojë për sasinë e timololit që duhet të përdorni dhe kur ta
përdorni atë. Është e rëndësishme që të ndiqni udhëzimet e mjekut me
përpikmëri dhe asnjëherë ta ndryshoni dozën vetë, sido që të ndiheni.
Pyesni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni të pasigurt për dozën që
duhet të përdorni dhe kur duhet ta përdorni atë.
Dozimi:
1 pikë tretësirë, 2 herë në ditë në syrin e sëmurë.
Mënyra e administrimit të Timolol – tretësirë me pika për sy është:
 Lajini mirë duart
 Mos e prekni vendin e daljes së pikave
 Shikoni lart
 Ulni kapakun e poshtëm të syrit për të krijuar një ulluk
 Vendosni pikatoren sa më afër ullukut, por pa e prekur atë
 Hidhni sasinë e duhur të pikave në ulluk
 Mbyllni syrin për rreth 2 minuta
 Tretësira e tepërt që del mund të hiqet me një garzë sterile.
Pikat në sy mund të shkaktojnë ndonjë ndjesi djegieje, por kjo ndjenjë nuk zgjat
më shumë se disa minuta. Në të kundërt konsultohuni me mjekun ose
farmacistin tuaj.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Timolol
Në qoftë se keni përdorur më shumë Timolol se sasia që duhet të përdornit, ose
në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni
mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për
rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerren.
Rrallë ndodhin efekte anësore nga mbidozimi i timololit, pika për sy.
Megjithatë, efektet anësore që mund të ndodhin si pasojë e mbidozimit të
timololit (këto doza të larta kalojnë në kanalin nazolakrimal) përfshijnë një
përthithje sistemike të timololit që mund të shoqërohet me efekte betabllokuese
sistemike si: alopeci, konfuzion, insufiçiencë kardiake, vështirësi në frymëmarrje.
Në qoftë se keni harruar të përdorni Timolol
Në qoftë se harroni një dozë Timolol, përdoreni atë sa më shpejt. Në qoftë se
është pothuajse koha për dozën tjetër, përdorni atë dhe kalojeni dozën e
humbur. Mos përdorni dozë ekstra Timolol për të plotësuar dozën e humbur.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni
mjekun ose farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjithë barnat e tjerë, Timolol mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse
jo çdokush i manifeston.
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken
kur doza reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin
në fillim të trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Efektet anësore më të zakonshme
Lënda vepruese (timololi) mund të përthithet në gjak, ashtu siç mund të ndodhë
edhe me përgatesat e tjera oftalmike që përdoren lokalisht. Të njëjtat efekte të
padëshirueshme që ndeshen gjatë përdorimit të bllokuesve beta – adrenergjikë
me veprim të përgjithshëm mund të shfaqen edhe gjatë përdorimit lokal të tyre.
Flisni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se vëreni efekte të tjera jo të
përmendura më lart.
5. SI TA RUANI TIMOLOL
Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët në një temperaturë jo më shumë se
25°C.
Duhet të ruhet nga drita dhe lagështira.
Mos e ruani në ngrirje.
Mos e përdorni Timolol pas datës së skadencës.
Mbajeni barin në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund ta marrin. Ky bar mund
t’i dëmtojë ata.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Timolol – pika për sy, tretësirë 0.5%
Lënda vepruese është timolol maleat.
1 mL tretësirë përmban 6.8 mg timolol maleat ekuivalent me 5 mg timolol (0.5%).
Përbërës të tjerë janë: klorur benzalkoni, dihidrogjenfosfat natriumi dihidrat,
hidrogjenfosfat dinatriumi dihidrat, ujë për injeksion.
Përmbajtja e paketimit
Kuti me 1 shishe plastike 5 ml.
Mbajtësi i autorizimit të tregtimit dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta“
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Nëntor 2014.

GENTAKOL Tretësirë me pika për sy

GENTAKOL
Tretësirë me pika për sy – 0.3 %

(Gentamicinë sulfat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Gentakol dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Gentakol
3. Si ta përdorni Gentakol
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Gentakol
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË GENTAKOL DHE PËRSE PËRDORET
Gentakol është një produkt farmaceutik që ka si lëndë aktive gentamicinën sulfat.
Gentamicina është një antibiotik aminoglikozidik, veçanërisht aktiv kundër bacileve
aerobe gram-negativë, sidomos Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Serratia,
Enterobacter dhe Citrobacter. Gentamicina nuk vepron kundër baktereve anaerobë.
Gentakol – tretësirë me pika për sy përdoret për mjekimin e infeksioneve bakteriale të
syrit të shkaktuara nga mikroorganizma gram-pozitivë dhe gram-negativë si:
konjunktiviti infektiv, keratiti, blefariti. Përdoret edhe për profilaksi para dhe pas
kirurgjisë.
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI GENTAKOL
Mos përdorni Gentakol:
– në qoftë se jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj aminoglikozidëve ku bën pjesë
gentamicina ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të barit pasi mund të
shfaqen reaksione alergjie, përfshirë dhe anafilaksinë. Reaksionet alergjike nga
aminoglikozidët nuk janë të zakonshme, por, kur ndodhin, shpesh janë të
kryqëzuara brenda grupit kimik;
Tregoni kujdes të veçantë me Gentakol
Pyesni mjekun tuaj përpara se të përdorni Gentakol.
– Në qoftë se gjatë trajtimit me Gentakol nuk keni lehtësim të simptomave, bëni një
ekzaminim baktereologjik dhe një test të rezistencës ndaj gentamicinës. Në këto
raste, si dhe në rast se shfaqet irritim apo mbindjeshmëri ndaj ndonjërit prej
përbërësve të preparatit, duhet ndaluar trajtimi me Gentakol dhe të merren masa
të tjera të përshtatshme.
– Hiqni lentet e kontaktit dhe zëvendësojini ato me syze gjatë trajtimit të
infeksioneve të syrit.
– Si të gjithë antibiotikët e tjerë, shmangni trajtimin për një kohë të gjatë, sepse
mund të shkaktojë shumimin e baktereve rezistente.
– Mos vazhdoni përdorimin e Gentakol në rast të shfaqjes të një infeksioni tjetër,
por zëvendësojeni atë me një trajtim tjetër të përshtatshëm.
– Shmangni përdorimin me qëllim parandalues të pajustifikuar të Gentakol, në
mënyrë që të mos shfaqet fenomeni i rezistencës.
Marrja e barnave të tjera:
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Gentakol në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër
gjatë trajtimit.
Ndërveprimet medikamentoze klinikisht të rëndësishme vërehen pas përthithjes
sistemike të Gentakol.
Përdorimi i barnave të tjerë si: kanamicinë, neomicinë, streptomicinë, ciklosporinë,
aciklovir, polimiksinë B, kolistinë, vankomicinë, cisplatinë dhe fludarabinë shton rrezikun
e nefrotoksicitetit. Duhet mënjanuar përdorimi i njëkohshëm i gentamicinës me barna të
tjerë ototoksikë siç janë acidi etakrinik dhe ndoshta furosemidi sepse mund të rrisin
toksicitetin e aminoglikozidëve.
Shtatzënia dhe Ushqimi me gji
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të përdorni këtë bar.
Siguria e përdorimit të këtij bari në shtatzëni dhe laktacion nuk është vërtetuar ende.
Megjithatë duhet të evitohet përdorimi si gjatë shtatzënisë dhe gjatë ushqyerjes me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Në raste të rralla pacienti mund të ankohet për ndjesi djegieje ose shpimi në sy, si dhe
të ketë çrregullime të shikimit. Në këto raste nuk lejohet drejtimi i automjetit dhe
përdorimi i makinerive.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Gentakol
Gentakol përmban klorur benzalkoni i cili mund të shkaktojë irritim në sy. Shmangni
kontaktin me lentet e buta të kontaktit. Hiqni lentet e kontaktit përpara aplikimit dhe
prisni të paktën 15 minuta përpara se t’i rivendosni. Kloruri i benzalkonit njihet për
çngjyrosjen e lenteve të buta të kontaktit.
3. SI TA PËRDORNI GENTAKOL
Gjithmonë përdoreni Gentakol sipas këshillës së mjekut tuaj. Në qoftë se nuk jeni i
sigurt kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Gentakol
janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Gentakol përdoret lokalisht në sy në të rritur dhe fëmijë.
Në infeksionet e lehta dhe të mesme pikohen 1-2 pika në syrin e sëmurë çdo 4 orë (deri
në 6 herë në ditë). Në infeksionet e rënda duhet të pikohen 2 pika çdo orë.
Mënyra e administrimit
– Lajini mirë duart
– Mos e prekni vendin e daljes së pikave
– Shikoni lart
– Ulni kapakun e poshtëm të syrit për të krijuar një ulluk
– Vendosni pikatoren sa më afër ullukut, por pa e prekur atë
– Hidhni sasinë e duhur të pikave në ulluk
– Mbyllni syrin për rreth 2 minuta
– Tretësira e tepërt që del mund të hiqet me një garzë sterile
Pikat në sy mund të shkaktojnë ndonjë ndjesi djegieje, por kjo ndjenjë nuk zgjat më
shumë se disa minuta. Në të kundërt konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Gentakol:
Në qoftë se keni përdorur më shumë Gentakol, ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë
gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi
urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të
ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të përdorni Gentakol:
Në qoftë se harroni të përdorni një dozë, përdorni dozën pasardhëse kur të jetë koha
për përdorimin e zakonshëm të saj.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni
pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË GENTAKOL
Si të gjithë barnat e tjerë, Gentakol mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza
reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të
trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Efektet anësore më të zakonshme të Gentakol janë ato të mbindjeshmërisë, të cilat
shfaqen me të kruara, skuqje, edemë lokale. Në raste të rralla pacienti mund të ankohet
për ndjesi djegieje ose shpimi në sy, si dhe të ketë çrregullime të shikimit.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI GENTAKOL
Ruajeni në një vend të thatë dhe të freskët në një temperaturë jo më shumë se 25°C.
Duhet të ruhet nga drita dhe lagështira.
Mos e ruani në ngrirje.
Mos e përdorni Gentakol pas datës së skadencës.
Mbajeni barin në një vend të sigurt ku fëmijët nuk mund ta marrin sepse ai mund t’i
dëmtojë ata.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Gentakol– pika për sy
Lënda vepruese është gentamicinë sulfat.
1 ml tretësirë pika për sy përmban gentamicinë sulfat ekuivalent me 3 mg gentamicinë
bazë (0.3 %).
Përbërës të tjerë janë: klorur benzalkoni, klorur natriumi, hidrogjen fosfat dinatriumi,
dihidrogjen fosfat natriumi, ujë i pastruar dhe i sterilizuar.
Përmbajtja e paketimit:
Kuti me 1 shishe plastike sterile 10 ml.

Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta ”
Tel.Fax.: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Tetor 2013.

DEXA – NEO Tretësirë me pika për sy

DEXA – NEO
Tretësirë me pika për sy – (0.1% + 0.5%) – 5 ml
(Deksametazon natrium fosfat, Neomicin sulfat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Dexa – Neo dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Dexa – Neo
3. Si ta përdorni Dexa – Neo
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Dexa – Neo
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË DEXA – NEO DHE PËRSE PËRDORET
Dexa – Neo përmban si lëndë aktive deksametazon natrium fosfat dhe neomicin sulfat.
Deksametazon natrium fosfati është një glukokortikoid sintetik, analog i
glukokortikoideve natyrore me veti të fuqishme antiinflamatore dhe antialergjike.
Neomicina është antibiotik me spektër të gjerë, me veprim baktericid ndaj
mikroorganizmave gram pozitive dhe gram negative. Neomicin sulfati është antibiotik i
grupit të aminoglikozidëve, veprues ndaj agjentëve patogjenë më të zakonshëm të syrit
2
si Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemophylus influenzae, speciet e
Klebsiella/Enterobakter dhe speciet e tipit Neisseria.
Dexa – Neo përdoret në:
– gjendjet inflamatore në sy në të cilat nevojitet antiinflamatori steroid dhe ekziston
infeksioni bakterial shoqërues ose rreziku për të;
– inflamacionet palpebrale dhe bulbare të konjunktivës, kornesë, segmentit anterior të
globit të syrit, kur rreziku i përdorimit të steroidëve është më i vogël dhe i
pranueshëm në raport me përfitimin nga zvogëlimi i edemës dhe inflamacionit;
– uveitet kronike anteriore dhe dëmtimet korneale nga lëndët kimike, radiacionet,
djegiet termike dhe penetrimi i trupave të huaj;
– gjendjet kur rreziku për infeksione është i lartë.
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI DEXA – NEO
Mos përdorni Dexa – Neo në qoftë se:
– jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj glukokortikoidëve, ku bën pjesë deksametazon
natrium fosfati dhe aminoglikozidikëve, ku bën pjesë neomicina ose ndaj ndonjërit
prej përbërësve të tjerë të barit, pasi mund të shfaqen reaksione alergjie përfshirë
anafilaksinë. Reaksionet alergjike nga aminoglikozidët nuk janë të zakonshme, por
kur ndodhin, shpesh janë të kryqëzuara brenda grupit kimik;
– keni sëmundje të tjera virale të kornesë e konjunktivës, përfshirë herpes simplex;
– keni sëmundje mykotike;
– keni tuberkuloz okular;
– keni infeksione purulente të pamjekuara të syrit.
Tregoni kujdes të veçantë me Dexa – Neo
– Përdorimi i zgjatur i kortikosteroidëve mund të çojë në hipertension okular/glaukomë
me dëmtime të nervit optik, defekte në mprehtësinë e shikimit dhe fushëpamjes dhe
formim të kataraktit posterior subkapsular.
– Përdorimi i zgjatur i kortikosteroidëve mund të frenojë përgjigjen e organizmit dhe të
rrisë rrezikun për infeksione sekondare të syrit. Në ato sëmundje që shoqërohen me
hollim të kornesë dhe të sklerës, përdorimi i kortikosteroidëve lokalë mund të
3
shkaktojë perforim. Në patologjitë purulente të syrit, kortikosteroidët mund të
maskojnë ose të theksojnë infeksionin ekzistues.
– Nëse Dexa – Neo përdoret për 10 ditë ose më tepër, këshillohet matja e presionit
intraokular.
– Dexa – Neo duhet përdorur me shumë kujdes në të sëmurët me hipertension okular
dhe/ose glaukomë. Në këto raste presioni intraokular duhet të matet më shpesh.
– Përdorimi i kortikosteroidëve pas kirurgjisë së kataraktit mund të vonojë shërimin
dhe të rrisë incidencën e blebit filtrues.
– Përdorimi oftalmik i kortikosteroidëve mund të zgjasë dhe të përkeqësojë gravitetin e
shumë infeksioneve virale të syrit (përfshirë herpes simplex). Përdorimi i
kortikosteroidëve në të sëmurët që kanë kaluar herpes simplex kërkon kujdes dhe
kontroll periodik tek okulisti.
– Kortikosteroidet për mjekim lokal nuk duhen përdorur në infeksionet e
padiagnostikuar të “syrit të kuq“, sepse përdorimi i papërshtatshëm i tyre mund të
përbëjë rrezik për humbjen e shikimit.
– Mjekimi afatgjatë me neomicin sulfat duhet mënjanuar sepse mund të shkaktojë
reaksione mbindjeshmërie në lëkurë dhe shfaqjen e mikroorganizmave rezistentë.
Në infeksionet e rënda, mjekimi lokal duhet plotësuar me mjekim të përshtatshëm
sistemik.
– Përdorimi i kortikosteroidëve oftalmikë tek pacientët që mbajnë lente kontakti mund
të rrisë mundësinë për infeksione të syrit.
Marrja e barnave të tjera:
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë /
përdorur ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra
pa recetë.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
– barna antimuskarinikë, sepse kombinimi i tyre me kortikosteroidët oftalmikë rrit
mundësinë e shfaqjes së glaukomës;
– barna të tjera që trajtojnë glaukomën, pasi kortikosteroidët kanë tendencë të rrisin
4
presionin intraokular dhe për këtë arsye mund të pakësojnë efikasitetin e këtyre
barnave.
Neomicina rrit rrezikun për nefrotoksicitet kur jepet me ciklosporin, citotoksikë dhe
antibakterialë të tjerë, si dhe rrezikun për ototoksicitet kur jepet me antibakterialë
(kapreomicin dhe vankomicin), citotoksikë, diuretikët e ansës etj.
Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Gjatë shtatzënisë duhet të evitohet përdorimi i Dexa – Neo. (Kategoria C)
Dexa – Neo mund të përdoret gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji vetëm në rastet kur
përfitimi e tejkalon rrezikun potencial ndaj të cilit ekspozohet fetusi dhe fëmija, si dhe
gjithmonë sipas këshillës së mjekut specialist.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Si të gjitha barnat që aplikohen në sy, edhe Dexa – Neo mund të shkaktojë turbullim të
përkohshëm të shikimit ose çrregullime të tjera të shikimit, të cilat mund të ndikojnë në
aftësinë për të drejtuar automjetin ose përdorur makineri. Nëse ndodh turbullimi i
shikimit, duhet të prisni deri në qartësimin e plotë të tij përpara se të drejtoni automjetin
ose përdorni makineri.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Dexa – Neo
Dexa – Neo – tretësirë me pika për sy përmban klorur benzalkoni i cili mund të shkaktojë
irritim në sy. Shmangni kontaktin me lentet e buta të kontaktit. Hiqini lentet e kontaktit
përpara aplikimit dhe prisni të paktën 15 minuta përpara se t’i rivendosni. Kloruri i
benzalkonit njihet për çngjyrosjen e lenteve të buta të kontaktit.
Dexa – Neo – pomadë për sy përmban metilhidroksibenzoat (nipaginë), e cila mund të
shkaktojë reaksione alergjike (ndoshta të vonuara).
3. SI TA PËRDORNI DEXA – NEO
Mjeku juaj do t’ju informojë për sasinë e Dexa – Neo që duhet të përdorni dhe kur ta
përdorni atë. Është e rëndësishme që të ndiqni udhëzimet e mjekut tuaj me përpikmëri
5
dhe nuk duhet të ndryshoni asnjëherë dozën vetë, sido që të ndiheni.
Pyeteni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni i sigurt për dozën që duhet të
përdorni dhe kur duhet ta përdorni atë.
Zgjatja e mjekimit është në varësi të dëmtimit dhe mund të jetë nga pak ditë deri në disa
javë, duke u bazuar edhe në përgjigjen terapeutike.
Dexa – Neo – tretësirë me pika për sy aplikohet 1 – 2 pika në qeskën konjunktivale të
syrit, çdo 1 orë gjatë ditës dhe çdo 2 orë gjatë natës, si terapi fillestare. Kur merret një
përgjigje pozitive reduktohet doza në 1 pikë çdo 4 orë. Më vonë reduktimi i dozës shkon
në 1 pikë, 3 – 4 herë në ditë deri në qetësimin e simptomave.
Dexa – Neo – pomadë për sy aplikohet 3 – 4 herë në ditë, si terapi fillestare. Kur
shenjat e sëmundjes qetësohen, doza reduktohet në 2 herë në ditë dhe më vonë
vazhdohet 1 herë në ditë për të kontrolluar simptomat.
Nuk duhen dhënë më shumë se 3 tubeta pomadë për sy ose 4 flakone pika për sy pa
kaluar një kontroll të imtësishëm të pacientit nga mjeku specialist.
Fillimi i mjekimit dhe ripërsëritja e tij duhet të bëhet vetëm pas një ekzaminimi të
kujdesshëm të pacientit nga mjeku specialist nëpërmjet kontrollit me biomikroskop etj.
Nëse mjekimi zgjat mbi 10 ditë duhet kontrolluar presioni intraokular.
Mënyra e administrimit të Dexa – Neo është:
 Lajini mirë duart.
 Maja e tubetit ose e pikatores të mos bjerë në kontakt me qerpikët, konjunktivën,
lëkurën, gishtërinjtë ose sipërfaqe të tjera.
 Përdorimi i të njëjtit tubet/flakon në më shumë se një pacient mund të bëhet shkak
për të shpërndarë infeksionin.
 Shikoni lart.
 Ulni kapakun e poshtëm të syrit për të krijuar një ulluk.
 Vendoseni pikatoren / majën e tubetit sa më afër ullukut, por pa e prekur atë.
 Hidhni sasinë e duhur të pikave / pomadës në ulluk.
6
 Mbylleni syrin për rreth 2 minuta.
 Sasia e tepërt e tretësirës / pomadës që del mund të hiqet me një garzë sterile.
 Bari duhet të mbahet i mbyllur në kohën kur nuk përdoret, pasi kur nuk përdoret me
kujdesin e duhur mund të kontaminohet dhe të shkaktojë infeksione të syrit që
bëhen shkak për dëmtime serioze të syrit dhe të shikimit.
 Nëse gjatë mjekimit, skuqja, irritimi, edema ose dhimbja në sy vazhdon të persistojë
ose të rëndohet, mjekimi duhet ndërprerë dhe pacienti duhet të konsultohet me
mjekun specialist. Po ashtu, në rastet kur pacienti ka kryer ndërhyrje kirurgjikale në
sy ose ka pësuar trauma, ai gjithashtu duhet të konsultohet menjëherë me mjekun
okulist.
 Bari duhet të mbahet në vende që nuk arrihen nga fëmijët.
 Në fëmijët, gratë shtatzëna apo ato që ushqejnë fëmijët me gji, Dexa – Neo mund të
përdoret vetëm në rastet kur përfitimi e tejkalon rrezikun potencial të mundshëm, si
dhe trajtimi duhet të jetë afatshkurtër.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Dexa – Neo:
Në qoftë se keni përdorur më shumë Dexa – Neo se sasia që duhet të përdornit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë përdorur gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshilla
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Rrallë ndodhin efekte anësore nga mbidozimi i Dexa – Neo.
Në qoftë se keni harruar të përdorni Dexa – Neo:
Në qoftë se harroni një dozë Dexa – Neo përdoreni atë sa më shpejt. Në qoftë se është
pothuajse koha për dozën tjetër, përdoreni atë dhe kalojeni dozën e humbur. Mos
përdorni dozë ekstra Dexa – Neo për të plotësuar dozën e humbur.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
7
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Dexa – Neo mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza
reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të
trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Efektet anësore më të zakonshme të Dexa – Neo:
– Mund të shkaktojë rritje të presionit intraokular, madhësia e të cilit varet nga doza e
përdorur dhe kohëzgjatja e mjekimit. Ky efekt, si rregull, zhduket me ndërprerjen e
mjekimit.
– Përdorimi okular i Dexa – Neo shkakton vonesë në shërimin e ulçeracioneve
korneale dhe rrallë mund të shoqërohet me dëmtime të nervit optik, defekte në
mprehtësinë e shikimit dhe fushëpamjes dhe me katarakt posterior subkapsular.
– Nga mjekimi lokal me neomicinë mund të shfaqen reaksione mbindjeshmërie,
zakonisht të tipit të vonuar, të cilat mund të shkaktojnë irritim, djegie, kruarje dhe
dermatit.
– Mjekimi me kortikosteroidë në ato sëmundje që shkaktojnë hollimin e kornesë dhe të
sklerës, rrit rrezikun për perforim.
– Infeksionet virale dhe mykotike mund të përkeqësohen nga steroidet.
Flisni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se vëreni efekte të tjera që nuk
përmenden më lart.
5. SI TA RUANI DEXA – NEO
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Dexa – Neo pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Ruajeni në një vend të thatë e të freskët, në temperaturë nën 25°C.
Mos e ruani në ngrirje.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita dhe nga lagështia.
8
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Dexa – Neo – tretësirë me pika për sy
Lëndët vepruese janë deksametazon natrium fosfat dhe neomicin sulfat.
1 ml tretësirë me pika për sy përmban 1.1 mg deksametazon natrium fosfat ekuivalent
me 1 mg deksametazon fosfat (0.1%) dhe 5 mg neomicin sulfat (0.5%).
Përbërës të tjerë: klorur benzalkoni, klorur natriumi, boraks, acid klorhidrik dhe ujë i
pastruar dhe i sterilizuar.
Çfarë përmban Dexa – Neo – pomadë për sy
Lëndët vepruese janë deksametazon natrium fosfat dhe neomicin sulfat.
1 g pomadë për sy përmban 0.55 mg deksametazon natrium fosfat ekuivalent me 0.5
mg deksametazon fosfat (0.05%) dhe 5 mg neomicin sulfat (0.5%).
Përbërës të tjerë: vazelinë, vaj vazeline, metilhidroksibenzoat, alkool cetilstearilik, alkool
etilik dhe makrogol 400.
Përmbajtja e paketimit
Dexa – Neo – Tretësirë me pika për sy: kuti me një shishe plastike sterile me 5 ml.
Dexa – Neo – Pomadë për sy: kuti me një tub steril me 3.5 g.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Tetor 2013.

DEXA – NEO Pomadë për sy

DEXA – NEO
Pomadë për sy – (0.05% + 0.5%) – 3.5 g

(Deksametazon natrium fosfat, Neomicin sulfat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Dexa – Neo dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Dexa – Neo
3. Si ta përdorni Dexa – Neo
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Dexa – Neo
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË DEXA – NEO DHE PËRSE PËRDORET
Dexa – Neo përmban si lëndë aktive deksametazon natrium fosfat dhe neomicin sulfat.
Deksametazon natrium fosfati është një glukokortikoid sintetik, analog i
glukokortikoideve natyrore me veti të fuqishme antiinflamatore dhe antialergjike.
Neomicina është antibiotik me spektër të gjerë, me veprim baktericid ndaj
mikroorganizmave gram pozitive dhe gram negative. Neomicin sulfati është antibiotik i
grupit të aminoglikozidëve, veprues ndaj agjentëve patogjenë më të zakonshëm të syrit
2
si Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Haemophylus influenzae, speciet e
Klebsiella/Enterobakter dhe speciet e tipit Neisseria.
Dexa – Neo përdoret në:
– gjendjet inflamatore në sy në të cilat nevojitet antiinflamatori steroid dhe ekziston
infeksioni bakterial shoqërues ose rreziku për të;
– inflamacionet palpebrale dhe bulbare të konjunktivës, kornesë, segmentit anterior të
globit të syrit, kur rreziku i përdorimit të steroidëve është më i vogël dhe i
pranueshëm në raport me përfitimin nga zvogëlimi i edemës dhe inflamacionit;
– uveitet kronike anteriore dhe dëmtimet korneale nga lëndët kimike, radiacionet,
djegiet termike dhe penetrimi i trupave të huaj;
– gjendjet kur rreziku për infeksione është i lartë.
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI DEXA – NEO
Mos përdorni Dexa – Neo në qoftë se:
– jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj glukokortikoidëve, ku bën pjesë deksametazon
natrium fosfati dhe aminoglikozidikëve, ku bën pjesë neomicina ose ndaj ndonjërit
prej përbërësve të tjerë të barit, pasi mund të shfaqen reaksione alergjie përfshirë
anafilaksinë. Reaksionet alergjike nga aminoglikozidët nuk janë të zakonshme, por
kur ndodhin, shpesh janë të kryqëzuara brenda grupit kimik;
– keni sëmundje të tjera virale të kornesë e konjunktivës, përfshirë herpes simplex;
– keni sëmundje mykotike;
– keni tuberkuloz okular;
– keni infeksione purulente të pamjekuara të syrit.
Tregoni kujdes të veçantë me Dexa – Neo
– Përdorimi i zgjatur i kortikosteroidëve mund të çojë në hipertension okular/glaukomë
me dëmtime të nervit optik, defekte në mprehtësinë e shikimit dhe fushëpamjes dhe
formim të kataraktit posterior subkapsular.
– Përdorimi i zgjatur i kortikosteroidëve mund të frenojë përgjigjen e organizmit dhe të
rrisë rrezikun për infeksione sekondare të syrit. Në ato sëmundje që shoqërohen me
hollim të kornesë dhe të sklerës, përdorimi i kortikosteroidëve lokalë mund të
3
shkaktojë perforim. Në patologjitë purulente të syrit, kortikosteroidët mund të
maskojnë ose të theksojnë infeksionin ekzistues.
– Nëse Dexa – Neo përdoret për 10 ditë ose më tepër, këshillohet matja e presionit
intraokular.
– Dexa – Neo duhet përdorur me shumë kujdes në të sëmurët me hipertension okular
dhe/ose glaukomë. Në këto raste presioni intraokular duhet të matet më shpesh.
– Përdorimi i kortikosteroidëve pas kirurgjisë së kataraktit mund të vonojë shërimin
dhe të rrisë incidencën e blebit filtrues.
– Përdorimi oftalmik i kortikosteroidëve mund të zgjasë dhe të përkeqësojë gravitetin e
shumë infeksioneve virale të syrit (përfshirë herpes simplex). Përdorimi i
kortikosteroidëve në të sëmurët që kanë kaluar herpes simplex kërkon kujdes dhe
kontroll periodik tek okulisti.
– Kortikosteroidet për mjekim lokal nuk duhen përdorur në infeksionet e
padiagnostikuar të “syrit të kuq“, sepse përdorimi i papërshtatshëm i tyre mund të
përbëjë rrezik për humbjen e shikimit.
– Mjekimi afatgjatë me neomicin sulfat duhet mënjanuar sepse mund të shkaktojë
reaksione mbindjeshmërie në lëkurë dhe shfaqjen e mikroorganizmave rezistentë.
Në infeksionet e rënda, mjekimi lokal duhet plotësuar me mjekim të përshtatshëm
sistemik.
– Përdorimi i kortikosteroidëve oftalmikë tek pacientët që mbajnë lente kontakti mund
të rrisë mundësinë për infeksione të syrit.
Marrja e barnave të tjera:
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë /
përdorur ose keni marrë / përdorur kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra
pa recetë.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
– barna antimuskarinikë, sepse kombinimi i tyre me kortikosteroidët oftalmikë rrit
mundësinë e shfaqjes së glaukomës;
– barna të tjera që trajtojnë glaukomën, pasi kortikosteroidët kanë tendencë të rrisin
4
presionin intraokular dhe për këtë arsye mund të pakësojnë efikasitetin e këtyre
barnave.
Neomicina rrit rrezikun për nefrotoksicitet kur jepet me ciklosporin, citotoksikë dhe
antibakterialë të tjerë, si dhe rrezikun për ototoksicitet kur jepet me antibakterialë
(kapreomicin dhe vankomicin), citotoksikë, diuretikët e ansës etj.
Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Gjatë shtatzënisë duhet të evitohet përdorimi i Dexa – Neo. (Kategoria C)
Dexa – Neo mund të përdoret gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji vetëm në rastet kur
përfitimi e tejkalon rrezikun potencial ndaj të cilit ekspozohet fetusi dhe fëmija, si dhe
gjithmonë sipas këshillës së mjekut specialist.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Si të gjitha barnat që aplikohen në sy, edhe Dexa – Neo mund të shkaktojë turbullim të
përkohshëm të shikimit ose çrregullime të tjera të shikimit, të cilat mund të ndikojnë në
aftësinë për të drejtuar automjetin ose përdorur makineri. Nëse ndodh turbullimi i
shikimit, duhet të prisni deri në qartësimin e plotë të tij përpara se të drejtoni automjetin
ose përdorni makineri.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Dexa – Neo
Dexa – Neo – tretësirë me pika për sy përmban klorur benzalkoni i cili mund të shkaktojë
irritim në sy. Shmangni kontaktin me lentet e buta të kontaktit. Hiqini lentet e kontaktit
përpara aplikimit dhe prisni të paktën 15 minuta përpara se t’i rivendosni. Kloruri i
benzalkonit njihet për çngjyrosjen e lenteve të buta të kontaktit.
Dexa – Neo – pomadë për sy përmban metilhidroksibenzoat (nipaginë), e cila mund të
shkaktojë reaksione alergjike (ndoshta të vonuara).
3. SI TA PËRDORNI DEXA – NEO
Mjeku juaj do t’ju informojë për sasinë e Dexa – Neo që duhet të përdorni dhe kur ta
përdorni atë. Është e rëndësishme që të ndiqni udhëzimet e mjekut tuaj me përpikmëri
5
dhe nuk duhet të ndryshoni asnjëherë dozën vetë, sido që të ndiheni.
Pyeteni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni i sigurt për dozën që duhet të
përdorni dhe kur duhet ta përdorni atë.
Zgjatja e mjekimit është në varësi të dëmtimit dhe mund të jetë nga pak ditë deri në disa
javë, duke u bazuar edhe në përgjigjen terapeutike.
Dexa – Neo – tretësirë me pika për sy aplikohet 1 – 2 pika në qeskën konjunktivale të
syrit, çdo 1 orë gjatë ditës dhe çdo 2 orë gjatë natës, si terapi fillestare. Kur merret një
përgjigje pozitive reduktohet doza në 1 pikë çdo 4 orë. Më vonë reduktimi i dozës shkon
në 1 pikë, 3 – 4 herë në ditë deri në qetësimin e simptomave.
Dexa – Neo – pomadë për sy aplikohet 3 – 4 herë në ditë, si terapi fillestare. Kur
shenjat e sëmundjes qetësohen, doza reduktohet në 2 herë në ditë dhe më vonë
vazhdohet 1 herë në ditë për të kontrolluar simptomat.
Nuk duhen dhënë më shumë se 3 tubeta pomadë për sy ose 4 flakone pika për sy pa
kaluar një kontroll të imtësishëm të pacientit nga mjeku specialist.
Fillimi i mjekimit dhe ripërsëritja e tij duhet të bëhet vetëm pas një ekzaminimi të
kujdesshëm të pacientit nga mjeku specialist nëpërmjet kontrollit me biomikroskop etj.
Nëse mjekimi zgjat mbi 10 ditë duhet kontrolluar presioni intraokular.
Mënyra e administrimit të Dexa – Neo është:
 Lajini mirë duart.
 Maja e tubetit ose e pikatores të mos bjerë në kontakt me qerpikët, konjunktivën,
lëkurën, gishtërinjtë ose sipërfaqe të tjera.
 Përdorimi i të njëjtit tubet/flakon në më shumë se një pacient mund të bëhet shkak
për të shpërndarë infeksionin.
 Shikoni lart.
 Ulni kapakun e poshtëm të syrit për të krijuar një ulluk.
 Vendoseni pikatoren / majën e tubetit sa më afër ullukut, por pa e prekur atë.
 Hidhni sasinë e duhur të pikave / pomadës në ulluk.
6
 Mbylleni syrin për rreth 2 minuta.
 Sasia e tepërt e tretësirës / pomadës që del mund të hiqet me një garzë sterile.
 Bari duhet të mbahet i mbyllur në kohën kur nuk përdoret, pasi kur nuk përdoret me
kujdesin e duhur mund të kontaminohet dhe të shkaktojë infeksione të syrit që
bëhen shkak për dëmtime serioze të syrit dhe të shikimit.
 Nëse gjatë mjekimit, skuqja, irritimi, edema ose dhimbja në sy vazhdon të persistojë
ose të rëndohet, mjekimi duhet ndërprerë dhe pacienti duhet të konsultohet me
mjekun specialist. Po ashtu, në rastet kur pacienti ka kryer ndërhyrje kirurgjikale në
sy ose ka pësuar trauma, ai gjithashtu duhet të konsultohet menjëherë me mjekun
okulist.
 Bari duhet të mbahet në vende që nuk arrihen nga fëmijët.
 Në fëmijët, gratë shtatzëna apo ato që ushqejnë fëmijët me gji, Dexa – Neo mund të
përdoret vetëm në rastet kur përfitimi e tejkalon rrezikun potencial të mundshëm, si
dhe trajtimi duhet të jetë afatshkurtër.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Dexa – Neo:
Në qoftë se keni përdorur më shumë Dexa – Neo se sasia që duhet të përdornit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë përdorur gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshilla
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Rrallë ndodhin efekte anësore nga mbidozimi i Dexa – Neo.
Në qoftë se keni harruar të përdorni Dexa – Neo:
Në qoftë se harroni një dozë Dexa – Neo përdoreni atë sa më shpejt. Në qoftë se është
pothuajse koha për dozën tjetër, përdoreni atë dhe kalojeni dozën e humbur. Mos
përdorni dozë ekstra Dexa – Neo për të plotësuar dozën e humbur.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij bari, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
7
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Dexa – Neo mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Pjesa më e madhe e efekteve anësore janë të lidhura me dozën dhe zhduken kur doza
reduktohet ose trajtimi ndërpritet. Disa efekte anësore mund të ndodhin në fillim të
trajtimit dhe zhduken në mënyrë spontane me vazhdimin e mjekimit.
Efektet anësore më të zakonshme të Dexa – Neo:
– Mund të shkaktojë rritje të presionit intraokular, madhësia e të cilit varet nga doza e
përdorur dhe kohëzgjatja e mjekimit. Ky efekt, si rregull, zhduket me ndërprerjen e
mjekimit.
– Përdorimi okular i Dexa – Neo shkakton vonesë në shërimin e ulçeracioneve
korneale dhe rrallë mund të shoqërohet me dëmtime të nervit optik, defekte në
mprehtësinë e shikimit dhe fushëpamjes dhe me katarakt posterior subkapsular.
– Nga mjekimi lokal me neomicinë mund të shfaqen reaksione mbindjeshmërie,
zakonisht të tipit të vonuar, të cilat mund të shkaktojnë irritim, djegie, kruarje dhe
dermatit.
– Mjekimi me kortikosteroidë në ato sëmundje që shkaktojnë hollimin e kornesë dhe të
sklerës, rrit rrezikun për perforim.
– Infeksionet virale dhe mykotike mund të përkeqësohen nga steroidet.
Flisni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se vëreni efekte të tjera që nuk
përmenden më lart.
5. SI TA RUANI DEXA – NEO
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Dexa – Neo pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Ruajeni në një vend të thatë e të freskët, në temperaturë nën 25°C.
Mos e ruani në ngrirje.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita dhe nga lagështia.
8
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Dexa – Neo – tretësirë me pika për sy
Lëndët vepruese janë deksametazon natrium fosfat dhe neomicin sulfat.
1 ml tretësirë me pika për sy përmban 1.1 mg deksametazon natrium fosfat ekuivalent
me 1 mg deksametazon fosfat (0.1%) dhe 5 mg neomicin sulfat (0.5%).
Përbërës të tjerë: klorur benzalkoni, klorur natriumi, boraks, acid klorhidrik dhe ujë i
pastruar dhe i sterilizuar.
Çfarë përmban Dexa – Neo – pomadë për sy
Lëndët vepruese janë deksametazon natrium fosfat dhe neomicin sulfat.
1 g pomadë për sy përmban 0.55 mg deksametazon natrium fosfat ekuivalent me 0.5
mg deksametazon fosfat (0.05%) dhe 5 mg neomicin sulfat (0.5%).
Përbërës të tjerë: vazelinë, vaj vazeline, metilhidroksibenzoat, alkool cetilstearilik, alkool
etilik dhe makrogol 400.
Përmbajtja e paketimit
Dexa – Neo – Tretësirë me pika për sy: kuti me një shishe plastike sterile me 5 ml.
Dexa – Neo – Pomadë për sy: kuti me një tub steril me 3.5 g.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Tetor 2013.

ATROPINE Tretësirë me pika për sy

ATROPINE
Tretësirë me pika për sy 1% – 10 ml

(Atropinë sulfat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Atropine dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Atropine
3. Si ta përdorni Atropine
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Atropine
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË ATROPINE DHE PËRSE PËRDORET
Atropina është një alkaloid i beladonës, prototip i antimuskarinikëve, antagonist
kompetitiv selektiv i receptorëve M kolinergjikë. Ajo është një antagonist kompetitiv i
acetilkolinës në fundet e nervave postganglionikë, kështu që ndikon në receptorët e
gjëndrave endokrine, në muskujt e lëmuar, në muskujt kardiakë dhe ato të sistemit
nervor qëndror.
Bllokimi i receptorëve M të muskujve cirkularë të irisit shkakton midriazë, ndërsa
bllokimi i receptorëve M të muskujve ciliarë shkakton cikloplegji.
Ajo përthitet nga membranat mukoze, lëkura dhe sytë. Atropina eleminohet shumë
shpejt nga qarkullimi i gjakut si dhe gjysmëjeta e eleminimit të saj është rreth 4 orë.
Atropina metabolizohet në mëlçi dhe jashtëqitet me urinë si bar i pandryshuar dhe si
metabolitë.
Atropine përdoret për të prodhuar midriazë dhe cikloplegji për ekzaminimet oftalmike.
Atropine gjithashtu përdoret në trajtimin e iritit dhe uveitit.
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI ATROPINE
Mos përdorni Atropine në qoftë se:
– jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj atropinës ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të
barit, pasi mund të shfaqen reaksione alergjie, përfshirë anafilaksinë;
– vuani nga glaukoma me kënd të ngushtë ose forma të tjera të glaukomës;
– mbani lente kontakti, sepse duke tharë sekrecionet e syrit vështirëson mbajtjen e
tyre;
– vuani nga miastenia gravis;
– drejtoni automjetin ose përdorni makineri, shiko paragrafin “Drejtimi i automjetit dhe
përdorimi i makinerive”.
Duhet të shmangni përdorimin e Atropine tek fëmijët, veçanërisht në fëmijët që kanë
dëmtime të trurit, paralizë spastike ose vuajnë nga sindroma Down.
Tregoni kujdes të veçantë me Atropine në qoftë se:
– jeni duke u trajtuar me antimuskarinikë të tjerë;
– trajtoheni njëkohësisht me barna kolinomimetike dhe frenues të kolinesterazës, pasi
këto antagonizojnë efektet e atropinës;
– jeni shtatzënë ose po planifikoni një shtatzëni. Tregojini menjëherë mjekut tuaj në
qoftë se mbeteni shtatzënë në kohën e mjekimit me atropinë;
– ushqeni fëmijën me gji.

Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë, keni marrë së fundmi
ose mund të merrni barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë.
Ndërveprimet klinikisht të rëndësishme me barnat e tjera, vërehen pas përthithjes
sistemike të atropinës.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke
u trajtuar me:
– antimuskarinikë të tjerë (si p.sh. bromfeniraminë, klorfeniraminë, klemastinë,
dimenhidrinat, prometazinë, tioridazinë, amitriptilinë, klomipraminë, amoksapinë,
klozapinë, dizopiramid), të cilët rrisin veprimet M- kolinolitike të atropinës;
– barna kolinomimetike dhe frenues të kolinesterazës, të cilat antagonizojnë
efektet e atropinës.
Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Shtatzënia
Atropina e kalon placentën, por nuk dihet që të jetë e dëmshme. Megjithatë
rekomandohet të shmanget përdorimi i saj në shtatzëni. (Kategoria C)
Ushqimi me gji
Edhe pse atropina kalon në sasi të vogla në qumështin e gjirit, rekomandohet të
shmanget përdorimi i saj gjatë ushqimit me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Atropine – tretësirë me pika për sy 1% (tretësirë oftalmike) mund të shkaktojë efekte
anësore të tilla si: turbullimi i shikimit, marrje mendsh dhe efekte të tjera që ndikojnë në
aftësinë tuaj për të drejtuar automjetin ose përdorur makineri. Prandaj gjatë trajtimit me
Atropine duhet të evitoni përdorimin e automjeteve dhe makinerive.
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Atropine
Atropine – tretësirë me pika për sy 1% përmban klorur benzalkoni i cili mund të
shkaktojë irritim në sy. Shmangni kontaktin me lentet e buta të kontaktit. Hiqini lentet e
kontaktit përpara aplikimit dhe prisni të paktën 15 minuta përpara se t’i rivendosni.
Kloruri i benzalkonit njihet për çngjyrosjen e lenteve të buta të kontaktit.
3. SI TA PËRDORNI ATROPINE
Gjithmonë përdoreni Atropine ekzaktësisht si jua përshkruan mjeku juaj. Konsultohuni
me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se nuk jeni i sigurt.
Në irit dhe uveit
Tek të rriturit: 1-2 pika tretësirë 1% në sy, 2 – 3 herë në ditë.
Për prodhimin e midriazës dhe cikloplegjisë
Tek të rriturit: 1 pikë tretësirë 1% në sy, 1 orë para procedurës.
Duhet të shmangni përdorimin e Atropine tek fëmijët, veçanërisht në fëmijët që kanë
dëmtime të trurit, paralizë spastike ose vuajnë nga sindroma Down.
Mënyra e administrimit të Atropine – tretësirë me pika për sy 1%, është:
– Lajini mirë duart.
– Mos e prekni vendin e daljes së pikave.
– Shikoni lart.
– Ulni kapakun e poshtëm të syrit për të krijuar një ulluk.
– Vendosni pjesën e sipërme të shishes plastike sa më afër ullukut, por pa e prekur
atë.
– Hidhni sasinë e duhur të pikave në ulluk.
– Mbyllni syrin për rreth 2 minuta.
– Tretësira e tepërt që del mund të hiqet me një garzë sterile.
Pikat në sy mund të shkaktojnë ndonjë ndjesi djegieje, por kjo ndjenjë nuk zgjat më
shumë së disa minuta. Në të kundërt konsultohuni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Atropine:
Në qoftë se keni përdorur më shumë Atropine se sasia që duhet të përdornit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë përdorur gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshilla
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Rrallë ndodhin efekte anësore nga mbidozimi i Atropine – tretësirë me pika për sy 1%.
Megjithatë, efektet anësore që mund të ndodhin si pasojë e mbidozimit me Atropine
përfshijnë: efekte antikolinergjike, çrregullime kardiovaskulare, (takikardi, aritmi atriale,
çrregullime atrio –ventrikulare) dhe çrregullime në sistemin nervor qëndror (konfuzion,
shqetësime, nervozizëm, haluçinacione dhe konvulsione).
Në qoftë se keni harruar të përdorni Atropine:
Në qoftë se harroni një dozë Atropine, përdoreni atë sa më shpejt. Në qoftë se është
pothuajse koha për dozën tjetër, përdoreni atë dhe kalojeni dozën e humbur. Mos
përdorni dozë ekstra Atropine për të plotësuar dozën e humbur.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË ATROPINE
Si të gjithë barnat e tjera, Atropine mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Efektet anësore të shkaktuar nga atropina janë kryesisht të lidhur me veprimin e saj
farmakologjik tek receptorët muskarinikë, dhe në doza të larta, tek ata nikotinikë. Këto
efekte varen nga doza dhe zakonisht janë të rikthyeshëm kur trajtimi ndërpritet.
Efektet anësore më të zakonshme të Atropine – tretësirë me pika për sy, janë:
– zgjerim i pupilës së syrit (midriazë), çrregullim i pamjes, paralizë e akomodimit
d.m.th. cikloplegji dhe rritje e tensionit intraokular;
– dermatit kontakti dhe dermatit ekzematoid;
– gjithashtu temperaturë e lartë, skuqje e lëkurës, urtikarie, të vjella, konfuzion, lodhje,
drobitje, përgjumje, haluçinacione, takikardi, tharje e gojës, etj.
Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore ose çdo
efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.
5. SI TA RUANI ATROPINE
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Atropine pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Ruajeni në një vend të thatë e të freskët, në temperaturë nën 25°C.
Mos e ruani në ngrirje.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita dhe nga lagështia.
Afati i përdorimit pas hapjes është 2 javë.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Atropine
Lënda vepruese është atropinë sulfat.
1 ml tretësirë përmban 10 mg atropinë sulfat.
Përbërës të tjerë: klorur benzalkoni, ujë për injeksion.
Përmbajtja e paketimit
Kuti kartoni me shishe plastike sterile 10 ml.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel./Fax: 00355 4 23 89 602
Tiranë – ALBANIA
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Korrik 2013.

Alkool borik

ALKOOL BORIK
Tretësirë me pika për vesh – 2.5 % – 10 ml
(Acid borik)

alkool_borik

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Alkool borik dhe përse përdoret
2. Përpara se të përdorni Alkool borik
3. Si ta përdorni Alkool borik
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Alkool borik
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË ALKOOL BORIK DHE PËRSE PËRDORET
Acidi borik ka veti bakteriostatike dhe fungistatike të dobëta. Tretësira e tij alkoolike (në
alkool të holluar) ka efekt analgjezik në otalgjitë. Acidi borik depërton me vështirësi në
lëkurën e padëmtuar.
Alkool Borik – tretësirë me pika për vesh përdoret si analgjezik dhe antiseptik në
otalgjitë.
Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Alkool borik për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në
qoftë se doni të dini pse ju është dhënë Alkool borik.
2. PËRPARA SE TË PËRDORNI ALKOOL BORIK
Mos përdorni Alkool borik në qoftë se:
 keni mbindjeshmëri ndaj acidit borik dhe përbërësve të tjerë të përgatesës;
 keni perforacion të timpanit, otit të mesëm kronik, otit të mesëm purulent.
Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos i
përdorni pikat, shkoni dhe konsultohuni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e
dhëna.
Tregoni kujdes të veçantë me Alkool borik
Për të mënjanuar acarimin e labirintit vestibular, i cili shkakton ndjesinë e
marramendjes, këshillohet që tretësira para përdorimit të ngrohet pak, me qëllim që të
marrë temperaturën e trupit.
Përdorimi i Alkool borik me ushqim dhe pije
Nuk ka të dhëna për ndikimin e ushqimit dhe pijeve në farmakokinetikën e Alkool borik.
Shtatzënia dhe Ushqyerja me gji .
Nuk ka të dhëna për shfaqjen e efekteve anësore nga përdorimi i Alkool borik gjatë
shtatzënisë dhe ushqyerjes me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna për shfaqjen e efekteve anësore nga përdorimi i Alkool borik gjatë
drejtimit të automjetit dhe përdorimit të makinerive.
Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë së
fundmi barna të tjera, edhe ato pa recetë.
Këto barna mund të ndikohen nga Alkool borik ose mund të ndikojnë në mënyrën se si
ai vepron. Ndaj në përdorimin e njëkohshëm të tyre kemi nevojë të zvogëlojmë ose të
shtojmë sasinë e Alkool borik. Mjeku ose farmacisti juaj do t’ju këshillojë.
3. SI TA PËRDORNI ALKOOL BORIK
Gjithmonë përdoreni Alkool borik sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Alkool borik janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Rekomandohet që pikat e Alkool borik të merren në pozicionin shtrirë në një anë. Në
veshin e sëmurë pikohen disa pika tretësirë (2 – 5 pika) dhe në vesh vihet një tampon
pambuku. Pas 1 – 2 orësh pikimi i tretësirës mund të përsëritet dhe vazhdohet kështu
derisa dhimbja të pushojë.
Mjeku juaj mund t’ju kërkojë të merrni Alkool borik për një kohë më të gjatë. Pyesni
mjekun tuaj për këshillë në qoftë se nuk jeni të sigurt për kohëzgjatjen e trajtimit.
Në qoftë se keni përdorur më shumë Alkool borik:
Në qoftë se keni përdorur më shumë Alkool borik se sasia që duhet të përdornit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë
për veprimet që duhet të ndërmerren.

Në qoftë se keni harruar të përdorni Alkool borik:
Në qoftë se harroni të përdorni një dozë, përdorni dozën pasardhëse kur të jetë koha
për përdorimin e zakonshmëm të saj.
Mos përdorni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni
pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË ALKOOL BORIK
Nuk janë konstatuar efekte të padëshirueshme.
Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju
lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI ALKOOL BORIK
Mbajeni larg fëmijëve!
Ruajeni në temperaturë më të ulët se 25°C!
Shikoni afatin e përdorimit në paketim përpara përdorimit!
Mbrojeni barin nga drita dhe nga lagështia!
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Alkool borik
1 ml tretësirë me pika përmban 25 mg acid borik.
Lënda vepruese është Acid borik.
Përbërësit e tjerë janë ujë i pastruar dhe alkool etilik.
Përmbajtja e paketimit
Forma e paketimit: Kuti kartoni me 1 flakon pikatore 10 ml.
Mbajtësi i autorizimit për tregëtim (MAH) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “ Myslym Keta”
Tel.Fax: 00 355 4 23 62 800
Tiranë – ALBANIA
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Shtator 2013.

Tusipektol shurup

TUSIPEKTOL
Shurup

tusipektol

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Tusipektol dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Tusipektol
3. Si ta merrni Tusipektol
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Tusipektol
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARЁ ЁSHTЁ TUSIPEKTOL DHE PЁRSE PЁRDORET
Tusipektol përmban si lëndë aktive kodeinë fosfat, benzaldehid, ekstrakt balsam Toluje
dhe ekstrakt timusi.
Kodeina frenon qendrën e kollës duke qetësuar kollën me origjinë të ndryshme.
Kodeina dhe kripërat e saj, kryesisht fosfati, përdoren nga goja në trajtën e shurupeve
për qetësimin e kollës.
Ekstrakti i timusit dhe balsami i Tolusë janë përbërës bimorë me veti mukolitike, të cilët
ndihmojnë në lehtësimin e kollës.
2
Tusipektol – shurup indikohet:
– si mjet ndihmës në sëmundjet akute dhe kronike të frymëmarrjes si: kollë me origjinë
të ndryshme (nga gripi, ose ftohje), bronkit, laringit.
2. PЁRPARA SE TЁ MERRNI TUSIPEKTOL
Mos merrni Tusipektol në qoftë se:
 keni mbindjeshmëri ndaj kodeinës, lëndëve të tjera aktive ose ndonjë prej
përbërësve të tjerë të këtij produkti mjekësor;
 jeni nën 18 vjeç;
 jeni metabolizues shumë të shpejtë të kodeinës;
 vuani nga astma;
 keni insufiçiencë të frymëmarrjes;
 keni kollë me sekrecione viskoze.
Të evitohet përdorimi i zgjatur dhe me doza të larta në rastet e konstipacionit kronik.
Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos merrni
Tusipektol, por konsultohuni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna prej
tij.
Tregoni kujdes të veçantë me Tusipektol
Njoftoni mjekun tuaj në rast se:
 vuani nga çrregullimet e funksionit të mëlçisë ose të veshkave;
 jeni një person me të dhëna për përdorim abuziv të lëndëve narkotike;
 keni rritje të presionit intrakranial, hipovolemi dhe konvulsione me origjinë
qëndrore;
 jeni duke u trajtuar me një preparat tjetër për kollën ose ftohjen, sepse preparate
të ndryshme mund të përmbajnë të njëjtat lëndë aktive duke shkaktuar mbidozim;
 keni intolerancë nga disa sheqerna.
Tusipektol përmban alkool etilik (etanol 96%), prandaj duhet treguar kujdes i veçantë në
gratë shtatzëna, laktacion (në këto raste nuk rekomandohet!) dhe pacientët me
rrezikshmëri të lartë si p.sh. ata me insufiçiencë hepatike dhe epilepsi. Alkooli etilik
(etanol 96%) është i dëmshëm për personat që vuajnë nga alkoolizmi.
3
Marrja e barnave të tjera
Kodeina mund të fuqizojë efektin e agonistëve të tjerë opioidë, analgjezikëve të
përgjithshëm, qetësuesve, hipnotikëve, antidepresivëve triciklikë, frenuesve të MAO-s,
alkoolit dhe depresantëve të tjerë të SNQ-së.
Shtatzënia dhe ushqimi me gji
Nuk rekomandohet përdorimi i Tusipektol gjatë shtatzënisë dhe ushqimit me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Duhet të tregohet kujdes në përdorimin e Tusipektol duke qenë se kodeina ndikon në
aftësinë për të drejtuar automjetin ose përdorur makineritë.
Informacione të rëndësishme mbi disa nga përbërësit e Tusipektol
Tusipektol – shurup përmban metilhidroksibenzoat, i cili mund të shkaktojë reaksione
alergjike (ndoshta të vonuara).
Ky produkt përmban alkool etilik (etanol 96%). Alkooli etilik është i dëmshëm për
personat që vuajnë nga alkoolizmi. Gjithashtu duhet treguar kujdes i veçantë tek
pacientët me rrezikshmëri të lartë si p.sh. ata me insufiçiencë hepatike dhe epilepsi.
Ky bar përmban sukrozë (sheqer). Nëse ju është thënë nga mjeku juaj që keni
intolerancë nga disa sheqerna, kontaktoni mjekun tuaj përpara se të merrni këtë bar.
3. SI TA MERRNI TUSIPEKTOL
Ndiqni gjithmonë këshillat e mjekut ose farmacistit tuaj në lidhje me dozat e Tusipektol
që duhet të merrni dhe shikoni gjithnjë udhëzimet e përshkruara në këtë fletëudhëzues.
Dozimi është:
Të rriturit mbi 18 vjeç: 15 ml shurup, 3 herë në ditë.
Shurupi përdoret 1 – 2 orë pas ushqimit dhe para gjumit.
4
Në qoftë se keni marrë më shumë Tusipektol:
Mos merrni më shumë Tusipektol sesa duhet. Nëse keni marrë më shumë Tusipektol se
sasia e duhur, ju lutemi konsultohuni me mjekun ose shkoni në spital për të marrë
ndihmën e nevojshme.
Në qoftë se keni harruar të merrni Tusipektol:
Në qoftë se harroni të merrni Tusipektol, merrni dozën tuaj sa më shpejt që të kujtoheni
përveç rastit kur ka ardhur koha që të merrni dozën pasardhëse. Përdorni dozat në
kohën e duhur.
4. EFEKTE ANЁSORE TЁ MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Tusipektol mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston. Efektet anësore të mundshme janë:
– konstipacion, kur përdorimi është i zgjatur dhe me doza të larta;
– nauze dhe të vjella;
– frymëmarrje e vështirësuar;
– eritemë dhe prurit në rastet e mbindjeshmërisë ndaj barit.
Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju
lutemi njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI TUSIPEKTOL
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni Tusipektol pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim.
Ruajeni në temperaturë më të ulët se 25°C!
Ruajeni Tusipektol nga dielli dhe nga lagështia!
5
6. INFORMACION I MЁTEJSHЁM
Çfarë përmban Tusipektol:
Lëndët vepruese janë: kodeinë fosfat hemihidrat, benzaldehid, ekstrakt balsam Toluje
dhe ekstrakt timusi.
1 gram shurup përmban: 0.6 mg kodeinë fosfat hemihidrat, 0.08 mg benzaldehid, 40 mg
ekstrakt balsam Toluje dhe 90 mg ekstrakt timusi.
Përbërësit e tjerë janë: glicerinë, sukrozë, etanol 96%, metilhidroksibenzoat (nipaginë)
dhe ujë i pastruar.
Përmbajtja e paketimit
Kuti kartoni që përmban një shishe qelqi të errët me 100 g shurup.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga ” Myslym Keta ”
Tel.Fax: 00355 4 23 62 800
Tiranë – ALBANIA
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Maj 2014.

Pertusine shurup

PERTUSINE
Shurup – (120 mg + 10 mg) / g

(Ekstrakt timusi, Bromur kaliumi)

pertusine

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos ja rekomandoni personave të tjerë. Mund t’i
dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues do të lexoni:
1. Çfarë është Pertusine dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Pertusine
3. Si të merrni Pertusine
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si të ruani Pertusine
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARЁ ЁSHTЁ PERTUSINE DHE PЁRSE PЁRDORET
Bromuri i kaliumit ëhtë një sedativ i lehtë dhe një hipnotik i lehtë. Ekstrakti i lëngët i
timusit ka veprim ekspektorant dhe antiflogjistik, pakëson reflekset e kollës, favorizon
ekspektorimin, zbut mukozën e inflamuar dhe qetëson kollën.
Timoli, esenca e ekstraktit të timusit është një lëndë me veti ekspektorante dhe
dezinfektuese në nivelin e rrugëve të frymëmarrjes.
Bromuri i kaliumit është një lëndë e njohur për vetitë sedative të qendrës së kollës.
2. PЁRPARA SE TЁ MERRNI PERTUSINE
Mos merrni Pertusine në qoftë se:
 vuani nga atake astme;
 keni shqetësime ventilimi;
 keni hiperndjeshmëri të njohur ndaj preparatit;
 vuani nga diabeti, për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqerit në shurup.
Në qoftë se mendoni se keni ndonjë nga gjendjet e përmendura më sipër, mos merrni
Pertusine, konsultohuni fillimisht me mjekun tuaj dhe ndiqni këshillat e dhëna prej tij.
Tregoni kujdes të veçantë me Pertusine
Njoftoni mjekun tuaj në rast se:
 vuani nga insufiçienca respiratore;
 vuani nga astma.
Shtatzënia
Pertusine mund të përdoret gjatë shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Mund të përdoret gjatë dhënies së gjirit.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka probleme për pacientin gjatë drejtimit të automjetit dhe për përdorimin e
makinerive në kohën që trajtohet me Pertusine.
Marrja e barnave të tjera
Nuk ka të dhëna.
3. SI TЁ MERRNI PERTUSINE
Ndiqni gjithmonë këshillat e mjekut tuaj në lidhje me dozat e Pertusine që duhet të
merrni dhe shikoni gjithnjë udhëzimet e përshkruara në etiketën e barit. Dozat e
zakonshme përshkruhen më poshtë:
Indikime dozimi:
Të rriturit: 1 lugë gjelle, 3 herë në ditë.
Fëmijët: ½ lugë gjelle, 3 herë në ditë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Pertusine
Mos merrni më shumë Pertusine sesa rekomandimi i mjekut tuaj. Nuk ka raportime për
simptoma nga mbidozimi i Pertusine.
Në qoftë se keni harruar të merrni Pertusine
Në qoftë se harroni të merrni Pertusine, merrni dozën tuaj sa më shpejt që të kujtoheni
përveç rastit kur ka ardhur koha që të merrni dozën pasardhëse. Përdorni dozat në
kohën e duhur.
4. EFEKTE ANЁSORE TЁ MUNDSHME
Të gjitha barnat mund të shkaktojnë efekte anësore. Ndonjëherë ato janë serioze,
shumicën e rasteve jo. Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore.
Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre. Njoftoni mjekun tuaj në qoftë se ju shqetëson
ndonjë efekt anësor. Tek Pertusine efektet anësore janë shumë të rralla dhe mund të
vërehen shqetësime gastrointestinale.
Në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk janë të përmendura në këtë fletëudhëzues, ju
lutemi njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
5. SI TЁ RUANI PERTUSINE
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni Pertusine pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim.
Ruajeni në temperaturë më të ulët se 25°C!
Ruajeni shurupin nga dielli dhe nga lagështia!
6. INFORMACION I MЁTEJSHЁM
Çfarë përmban Pertusine
Lëndët vepruese janë: ekstrakti fluid i timusit (Listre) dhe bromuri i kaliumit.
1 g shurup përmban 120 mg ekstrakt fluid timusi (Listre) dhe 10 mg bromur kaliumi.
Përbërësit e tjerë janë: etanol 96%, metil hidroksibenzoat (nipaginë), esencë citri,
sheqer, ujë i pastruar.
Përmbajtja e paketimit
Kuti me një shishe qelqi 100 g.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00355 4 23 89 602
Tiranë – SHQIPËRI
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Maj 2014.

MUKOLITINE P shurup

MUKOLITINE P – Shurup 100 mg / 5 ml
(Karbocisteinë)

mukolitinë_p

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Mukolitine dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Mukolitine
3. Si ta merrni Mukolitine
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Mukolitine
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË MUKOLITINE DHE PËRSE PËRDORET
Karbocisteina është një agjent mukolitik. Molekula e karbocisteinës e bllokon kimikisht
grupin sulfhidril (-SH), i cili është përgjegjës për vetitë e mukusit. Në këtë mënyrë
karbocisteina vepron si mukolitik. Ajo ndikon edhe në sintezën e sialomucinës, duke e
shtuar sasinë e kësaj të fundit dhe kështu bën të mundur largimin më të lehtë të
sekrecioneve në mushkëri. Karbocisteina e ul hiperplazinë dhe hipertrofinë e zonës që
sekreton mukusin dhe në të njëjtën kohë ndikon lokalisht edhe si antiflogjistik. Me
normalizimin e sekretimit, karbocisteina ndikon si rregulluese edhe në strukturat e tjera
2
ku formohet mukoproteina, si p.sh.: në aparatin tretës dhe atë urogenital, si edhe në
veshin e mesëm.
Mukolitine indikohet në:
 mjekimin e çrregullimeve të aparatit të frymëmarrjes, të shoqëruara me
sekrecione të theksuara të mukusit,
 bronkite,
 astmë bronkiale,
 tuberkulozin e mushkërive i ndërlikuar me bronkit kronik,
 rinit,
 sinuzit,
 laringit.
Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Mukolitine për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në
qoftë se doni të dini pse ju është dhënë ky bar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI MUKOLITINE
Mos merrni Mukolitine në qoftë se vuani nga:
 mbindjeshmëria e njohur ndaj karbocisteinës;
 ulçera gastroduodenale aktive;
 glomerulonefriti;
 cistiti akut.
Tregoni kujdes të veçantë me Mukolitine
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Mukolitine.
Mukolitine duhet përdorur me shumë kujdes tek të sëmurët me të dhëna për ulçer
peptike. Në rastet e hipersekrecionit të theksuar mund të lindë nevoja e thithjes së
sekrecioneve trakeobronkiale.
Marrja e Mukolitine me ushqim dhe pije
Nuk ka të dhëna.
3
Shtatzënia
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni shtatzënë ose po planifikoni të
ngeleni shtatzënë. Gjatë periudhës së shtatzënisë, ky bar duhet përdorur vetëm në
rastet absolutisht të domosdoshme.
Gjithnjë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni Mukolitine gjatë
shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Nuk ka të dhëna për përdorimin e Mukolitine gjatë ushqyerjes me gji të foshnjes.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk janë vërejtur efekte gjatë drejtimit të automjetit dhe përdorimit të makinerive.
Marrja e barnave të tjera
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Mukolitine.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Mukolitine në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër
gjatë trajtimit.
Nuk janë vërejtur ndërveprime të karbocisteinës me barnat e tjera.
3. SI TA MERRNI MUKOLITINE
Gjithmonë merreni Mukolitine sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj. Në qoftë se ndjeni që efektet e Mukolitine
janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Mukolitine A – shurup 250 mg / 5 ml
Dozimi është si më poshtë:
4
Ky bar për të rriturit dhe për fëmijët mbi 12 vjeç, jepet nga goja si shurup në një dozë
750 mg, 3 herë në ditë (15 ml ose 3 lugë kafeje shurup, 3 herë në ditë). Doza ulet në
1/3 kur vëreni një përmirësim gjatë trajtimit.
Bronkit: Administrimi i karbocisteinës në masën 750 mg tre herë në ditë për 6 muaj ka
dhënë përmirësime në funksionin e mushkërive tek pacientët me bronkit kronik, por
duket se nuk ka efekt në shpeshtësinë e acarimeve akute. Karbocisteina jep
përmirësime në rrjedhën e sputumit.
Mukolitine P – shurup 100 mg / 5 ml
Dozimi është si më poshtë:
Fëmijët e moshës 2 deri 5 vjeç duhet të marrin 50 – 100 mg, 4 herë në ditë. Ndërsa
fëmijët e moshës 6 – 12 vjeç duhet të marrin 200 mg, 4 herë në ditë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Mukolitine
Në qoftë se keni marrë më shumë Mukolitine se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin
ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për
veprimet që duhet të ndërmerren. Në mbidozë akute të karbocisteinës e vetmja
simptomë që paraqitet janë çrregullimet gastrointenstinale dhe shihet i nevojshëm një
trajtim joaktiv; megjithatë duhet të kryhet trajtimi simptomatik.
Në qoftë se keni harruar të merrni Mukolitine
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.

5
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Mukolitine mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston. Mukolitine tolerohet mirë në dozat e rekomanduara. Njoftoni
mjekun tuaj për efektet anësore të mëposhtme që mund t’ju shfaqen:
 të përziera;
 dhimbje koke;
 çrregullime gastrike;
 diarre;
 hemorragji gastrointestinale;
 ekzantema;
 reaksione mbindjeshmërie.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj. Kur shfaqet ndonjë nga efektet anësore të mësipërme, mjekimi me
Mukolitine duhet ndërprerë dhe ju duhet të këshilloheni me mjekun ose me farmacistin
tuaj.
5. SI TA RUANI MUKOLITINE
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni barin pas datës së skadencës të shënuar në paketim!
Ruajeni nën temperaturën 25°C!
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita dhe nga lagështia!
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Mukolitine A – shurup 250 mg / 5 ml:
Lënda vepruese është karbocisteinë.
5 ml shurup përmbajnë 250 mg karbocisteinë.
Përbërës të tjerë: acid citrik monohidrat, hidroksid natriumi, edetat dinatriumi (EDTA),
etanol 96%, esencë banane, metil parahidroksibenzoat (nipaginë), sheqer dhe ujë i
pastruar.
6
Çfarë përmban Mukolitine P – shurup 100 mg / 5 ml:
Lënda vepruese është karbocisteinë.
5 ml shurup përmbajnë 100 mg karbocisteinë.
Përbërës të tjerë: acid citrik monohidrat, hidroksid natriumi, edetat dinatriumi (EDTA),
etanol 96%, esencë banane, metil parahidroksibenzoat (nipaginë), sheqer dhe ujë i
pastruar.
Përmbajtja e paketimit:
Mukolitine A – shurup 250 mg / 5 ml:
Kuti me 1 flakon qelqi me 150 ml.
Mukolitine P – shurup 100 mg / 5 ml:
Kuti me 1 flakon qelqi me 150 ml.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta “
Tel.Fax. 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Prill 2014.