ARITMINE P

ARITMINE P
Tableta të veshura me film – 150 mg, 300 mg
(Propafenon klorhidrat)

aritmine_p

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Aritmine P dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Aritmine P
3. Si ta merrni Aritmine P
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Aritmine P
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË ARITMINE P DHE PËRSE PËRDORET
Aritmine P përmban si lëndë aktive propafenon klorhidrat, i cili bën pjesë në grupin e
barnave të quajtur antiaritmikë (klasa Ic). Ai vepron nëpërmjet stabilizimit të membranës
së qelizave kardiake. Propafenoni shfaq gjithashtu edhe efekte bllokuese të receptorëve
beta – adrenergjikë dhe të kanaleve të kalciumit.
Aritmine P indikohet për trajtimin e aritmive ventrikulare.
Gjithashtu indikohet për trajtimin e takiaritmive paroksizmale supraventrikulare të cilat
përfshijnë flaterin ose fibrilacionin atrial paroksizmal dhe takikarditë rihyrëse
paroksizmale që përfshijnë nyjen atrioventrikulare ose rrugët aksesore, ku terapia
standarde nuk është e efektshme ose është e kundërindikuar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI ARITMINE P
Mos merrni Aritmine P në qoftë se keni:
– alergji ndaj propafenonit apo përbërësve të tjerë joaktivë të përmendur në fund të
këtij fletëudhëzuesi (shiko pikën 6);
– insufiçiencë kardiake kongjestive të pakontrolluar;
– shok kardiogjen (me përjashtim të rastit kur është pasojë e çrregullimeve të
ritmit);
– bradikardi të theksuar;
– çrregullime të elektrolitëve;
– sëmundje pulmonare obstruktive të rënda;
– hipotension të theksuar;
– miastenia gravis.
Veç rasteve kur pacientëve u është vendosur pacemaker në mënyrën e duhur, Aritmine
P nuk duhet të përdoret në prani të disfunksionit të nyjes sinusale, defekteve të përçimit
atrial, bllokut atrioventrikular të shkallës së dytë ose më të lartë, bllokut të fashikulit ose
bllokut distal.
Tregoni kujdes të veçantë me Aritmine P
Pyesni mjekun tuaj para se të merrni Aritmine P.
Duhet të përdoret me kujdes në pacientët:
– e moshuar;
– me insufiçiencë kardiake;
– me pacemaker;
– me dëmtime të funksionit të mëlçisë dhe veshkave;
– me sëmundje obstruktive të rrugëve të frymëmarrjes për shkak të veprimit betabllokues.

Ekziston mundësia e kthimit të fibrilacionit atrial paroksizmal në flater atrial me bllok 2:1
ose 1:1 të përçimit.
Tabletat Aritmine P nuk janë të përshtatshme për fëmijët.
Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë, keni marrë së fundmi
ose mund të merrni barna të tjera përfshirë edhe ato pa recetë.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke
u trajtuar me:
– anestezikë lokalë (si p.sh. lidokainë intravenoze);
– antiaritmikë (si p.sh. meksiletinë, kinidinë);
– fenobarbital (bar me veprim antikonvulsiv);
– antibiotikë (si p.sh. eritromicinë, rifampicin);
– antidepresantë (fluoksetinë, desipraminë, paroksetinë, venlafaksinë,
fluvoksaminë);
– antikoagulantë (varfarinë, fluindion, fenprokumon);
– beta-bllokues (barna për uljen e presionit të gjakut si p.sh. propranolol,
metoprolol);
– ketokonazol (antimykotik), cimetidinë (bar për trajtimin e ulçerës), ciklosporinë
(bar imunosupresant), teofilinë (bar për trajtimin e astmës), digoksinë (glikozid
kardiak), ritonavir (antiviral).
Marrja e Aritmine P me ushqim dhe pije
Propafenoni nuk duhet të merret me lëngun e greipfrutit sepse të dhëna të kufizuara
kanë treguar se ai mund të frenojë metabolizmin e propafenonit.
Shtatzënia
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni, dyshoni ose po planifikoni të
mbeteni shtatzënë.
Nuk ka studime të kontrolluara dhe të përshtatshme mbi përdorimin e propafenonit te
gratë shtatzëna. Propafenoni mund të përdoret gjatë shtatzënisë vetëm në rastet kur
përfitimi e tejkalon rrezikun e mundshëm ndaj fetusit.
Ushqimi me gji
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjen me qumësht gjiri.
Propafenoni shpërndahet në qumështin e gjirit. Për shkak të mundësisë së shfaqjes së
efekteve anësore serioze të propafenonit në gratë që ushqejnë fëmijën me gji, duhet të
merret një vendim për të ndërprerë ose ushqimin me gji ose marrjen e barit, duke patur
parasysh rëndësinë e barit për gruan.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Tabletat e propafenonit klorhidrat mund të shkaktojnë turbullim të shikimit, marrje
mendsh, lodhje dhe hipotension të cilat mund të ndikojnë në shpejtësinë e reagimit të
pacientit. Prandaj, këshillohet të shmanget drejtimi i automjetit apo përdorimi i
makinerive derisa të dihet se si ndikojnë tabletat e propafenonit te pacienti.
3. SI TA MERRNI ARITMINE P
Gjithmonë merreni Aritmine P sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Rekomandohet që terapia me tabletat e propafenonit të fillojë nën mbikqyrjen e
drejtpërdrejtë të mjekut, në kushte spitalore, duke monitoruar EKG-në dhe kontrolluar
presionin e gjakut (në qoftë se intervali QRS zgjatet më shumë se 20 %, doza duhet
ulur ose mjekimi duhet ndërprerë derisa EKG-ja të kthehet në kufijtë normalë).
Pacientët me peshë 70 kg e sipër: doza fillestare e rekomanduar është 150 mg, 3 herë
në ditë pas ushqimit. Doza mund të rritet në intervale të paktën 3 ditore, deri në 300 mg,
2 herë në ditë dhe, në rast nevoje, deri në maksimumi 300 mg 3 herë në ditë.
Pacientët me peshë më pak se 70 kg: doza duhet ulur.
Të moshuarit: mund të reagojnë mirë ndaj dozave më të ulëta.
Pacientët me dëmtime të funksionit të mëlçisë: doza duhet ulur.
Fëmijët: tabletat Aritmine P nuk janë të përshtatshme për fëmijë.
Në qoftë se keni marrë më shumë Aritmine P
Në qoftë se keni marrë më shumë Aritmine P se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin
ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për
veprimet që duhet të ndërmerren.
Ka pak të dhëna mbi toksicitetin akut të shkaktuar nga propafenoni.
Simptomat
Mbidozimi me propafenon shoqërohet me nauze dhe / ose të vjella, hipotension,
përgjumje, bradikardi, çrregullime të përçueshmërisë intra-atriale dhe intraventrikulare
dhe në raste të rralla konvulsione dhe aritmi ventrikulare të shkallëve të larta.
Trajtimi
Trajtimi efektiv i mbidozimit me propafenon kërkon diagnostikim të hershëm dhe
detoksifikim të menjëhershëm duke qenë se nuk ka një antidot specifik.
Në qoftë se keni harruar të merrni Aritmine P
Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e
zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar.
Në qoftë se ndërprisni marrjen e Aritmine P
Është e rëndësishme të vazhdoni t’i merrni tabletat deri sa mjeku juaj t’ju thotë t’i
ndërprisni. Mos e ndërprisni marrjen e tabletave vetëm sepse mund të ndiheni më mirë.
Në qoftë se e ndërprisni marrjen e tabletave pa këshillën e mjekut, gjendja juaj mund të
përkeqësohet.
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Aritmine P mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Çrregullime gastrointestinale: shqetësime gastrointestinale, tharje goje, shije e hidhur
në gojë.
Çrregullime në metabolizëm dhe ushqyerje: anoreksi.
Çrregullime hepatobiliare: ikter, kolestazë, hepatit.
Çrregullime të përgjithshme dhe reaksione në vendin e administrimit: dhimbje gjoksi,
këputje.
Çrregullime kardiake: bradikardi, bllok sinoatrial, atrioventrikular ose intraventrikular,
efekte proaritmike.
Çrregullime vaskulare: hipotension (përfshirë hipotensionin postural).
Çrregullime në sistemin nervor: marrje mendsh, sinkop, lodhje, dhimbje koke,
çrregullime të gjumit, parestezi, konvulsione, simptoma ekstrapiramidale.
Çrregullime psikiatrike: ankth, konfuzion.
Çrregullime të sistemit riprodhues dhe të gjirit: impotencë, ulje e numrit spermatik.
Çrregullime në gjak dhe sistemin limfatik: çrregullime në gjak.
Çrregullime muskuloskeletike dhe të indit lidhor: sindroma e lupusit.
Çrregullime në sy: shikim i turbullt.
Çrregullime në sistemin imunitar: mbindjeshmëri (përfshirë reaksionet e lëkurës).
Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore, ose çdo
efekt anësor tjetër që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.
5. SI TA RUANI ARITMINE P
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Aritmine P pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Ruajeni nën 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Aritmine P
Lënda vepruese është propafenon klorhidrat.
Aritmine P – Tableta të veshura me film, 150 mg:
Çdo tabletë e veshur me film përmban 150 mg propafenon klorhidrat.
Aritmine P – Tableta të veshura me film, 300 mg:
Çdo tabletë e veshur me film përmban 300 mg propafenon klorhidrat.
Përbërësit e tjerë janë: amidon, celulozë mikrokristalore, kroskarmelozë natriumi,
hidroksipropilcelulozë, glikolat natriumi i amidonit, stearat magnezi, opadry II i bardhë.
Përmbajtja e paketimit
Aritmine P – 150 mg: kuti me 30 tableta të veshura me film.
Aritmine P – 300 mg: kuti me 30 tableta të veshura me film.
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAH) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga ” Myslym Keta”
Tel.Fax: +355 42 38 96 02
Tiranë – ALBANIA
Ky fletëudhëzues u formulua në Janar 2014.