LIDOKAINE Tretësirë për injeksion Reviewed by Momizat on . LIDOKAINE Tretësirë për injeksion – 2 % (Lidokainë klorhidrat) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruajeni këtë fl LIDOKAINE Tretësirë për injeksion – 2 % (Lidokainë klorhidrat) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Ruajeni këtë fl Rating: 0
You Are Here: Home » L » LIDOKAINE Tretësirë për injeksion

LIDOKAINE Tretësirë për injeksion

LIDOKAINE
Tretësirë për injeksion – 2 %
(Lidokainë klorhidrat)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma me ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjeter anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
1. Çfarë është Lidokaine dhe përse përdoret
2. Përpara se të merrni Lidokaine
3. Si ta merrni Lidokaine
4. Efekte anësore të mundshme
5. Si ta ruani Lidokaine
6. Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË LIDOKAINE DHE PËRSE PËRDORET
Lidokaina bën pjesë në grupin e anestezikëve lokalë të tipit amidik, si edhe të
antiaritmikëve të klasës I b. Lidokaina ul përshkueshmërinë e membranës së qelizave
nervore për jonet Na+ dhe lidhet në mënyrë konkuruese me kalçiumin. Ajo frenon
lindjen dhe përçimin e impulsit në të gjitha llojet e fijeve nervore – ndijimore, motorike
dhe autonome; ky veprim është i prapësueshëm. Lidokaina duke vepruar si antiaritmik
shkurton kohëzgjatjen e periudhës refraktare në tufën Purkinie; ajo frenon veprimtarinë
elektrike të indeve të depolarizuara aritmogjene. Në këtë mënyrë ajo ushtron veprim të
2
efektshëm në aritmitë që shoqërohen në depolarizim, si psh. gjatë helmimeve me
glikozide digitalike ose iskemitë.
Lidokaina është e paefektshme kur merret nga goja, por është e efektshme kur përdoret
me rrugë parenterale. Gjatë anestezisë lokale ajo përthithet shpejt nga vendi i injektimit
dhe është një anestezik lokal me veprim të shpejtë, me kohëzgjatje mesatare të efektit
(rreth 1.5 orë) dhe toksicitet të ulët. Nga faktorët që ndikojnë në përthithjen sistemike të
lidokainës mund të përmenden: shpejtësia dhe vendi i injektimit, doza, përqëndrimi dhe
prania e një lënde që i ngushton enët e gjakut, siç është adrenalina. Ekziston një lidhje
lineare ndërmjet dozës dhe nivelit plazmatik të lidokainës. Përgjithësisht nivelet
plazmatike më të larta arrihen pas injektimit të dozave të mëdha ose të tretësirave me
përqëndrim të lartë lidokaine. Vaskularizimi i vendit të injektimit mund të ushtrojë një
ndikim të rëndësishëm në nivelin plazmatik të lidokainës. Shkalla e përthithjes rritet në
mënyrë të ndjeshme në vendet me vaskularizim të theksuar, duke dhënë nivele
plazmatike të larta. Shtimi i adrenalinës bën që të rritet intensiteti dhe kohëzgjatja e
veprimit të lidokainës së injektuar dhe për rrjedhojë edhe rritja e nivelit plazmatik të saj.
Përqëndrimi plazmatik maksimal pas injektimit në muskul arrihet pas 30 minutash e deri
në 2 orë. Përqëndrimet terapeutike gjatë aritmive luhaten nga 1.5 deri në 6 mcg / mL.
Nivelet plazmatike më të larta se 4 mcg / mL shoqërohen me shfaqjen e efekteve
helmuese, përfshirë marrje mendsh dhe përgjumje. Për të mënjanuar efektet helmuese
duhen marrë një varg masash, si: të injektohet sasia më e vogël e efektshme e
tretësirës së holluar, shpejtësia e injektimit të jetë e vogël, kurse përdorimi si profilaksi i
diazepamit mund të bëhet para anestezisë lokale, me qëllim që të rritet pragu i eksitimit.
Lidokaina lidhet me proteinat plazmatike në masën 33 deri në 66%. Lidhja me proteinat
rritet në të sëmurët uremikë dhe në ata që kanë kryer trasplantin e veshkës. Lënda
shpërndahet mirë në indet, sidomos në ato që janë të vaskularizuara. Pas injektimit në
venë në trajtë bolusi, konstatohet një rritje e shpejtë e niveleve plazmatike dhe një
shpërndarje në indet më të vaskularizuara (veshkat, mushkëritë, mëlçia dhe zemra).
Pas kësaj zhvillohet një fazë e ngadalshme jashtëqitjeje, e cila karakterizohet me
metabolizmin e lëndës dhe rishpërndarjen e saj në muskujt e skeletit dhe në indin
dhjamor. Lidokaina e kalon barrierën placentare dhe atë hematoencefalike. Gjysmëjeta
e shpërndarjes është 15 – 30 minuta, kurse vëllimi i shpërndarjes është 1.7 L / kg në të
3
sëmurët normalë dhe 1L / kg në të sëmurët me insufiçiencë kardiake. Afërsisht 90% e
lidokainës metabolizohet në mëlçi, ku formohen dy metabolitë veprues:
monoetilglicinksilididi dhe glicinkslididi; këta metabolitë ushtrojnë si veprim antiaritmik
ashtu edhe konvulsiv. Rreth 90% e lidokainës jashtëqitet në trajtën e metabolitëve dhe
më pak se 10% jashtëqitet e pandryshuar. Jashtëqitja urinare e trajtës së pandryshuar
varet nga pH-i i urinës. Urina me pH acid e nxit jashtëqitjen e trajtës së pandryshuar.
Jashtëqitja urinare luan një rol të rëndësishëm në jashtëqitjen e metabolitëve. Lidokaina
kalon edhe në qumështin e gjirit.
Lidokaine si tretësirë për injeksion përdoret si më poshtë:
anestezi infiltrative; anestezi epidurale dhe kaudale; bllokadë e nervave periferike,
bllokadë e mbaresave nervore simpatike; çrregullime të ritmit të zemrës (aritmi
ventrikulare).
Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Lidokaine për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun nëse doni
të dini pse ju është dhënë ky bar.
2. PËRPARA SE TË MERRNI LIDOKAINE
Mos merrni Lidokaine nëse:
- jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj anestezikëve lokalë të tipit amidik ku bën pjesë dhe
lidokaina klorhidrat ose ndaj ndonjërit prej përbërësve të tjerë të Lidokaine;
- vuani nga sindroma Stokes – Adams ose sindroma Wolff – Parkinson – White;
- keni kaluar bllokim atrioventrikular (A-V) dhe çrregullime të tjera të përçimit
kardiak.
Tregoni kujdes të veçantë me Lidokaine
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Lidokaine.
Lidokaina, sikurse edhe anestezikët e tjerë lokalë, duhet përdorur me kujdes në të
sëmurët me epilepsi, me dëmtime të funksionit respirator dhe të mëlçisë (anesteziku
nuk metabolizohet normalisht në mëlçi, kështu që mund të shfaqen përqëndrime
plazmatike helmuese). Lidokaina duhet përdorur me kujdes edhe në të sëmurët me
dëmtim të funksionit kardiovaskular, sepse ata kanë aftësi më të vogël për të
4
kompensuar ndryshimet funksionale që shoqërohen me zgjatje të intervalit QT, të
shkaktuara nga kjo lëndë. Gjatë injektimit në venë, duhet bërë mbikqyrja e kujdesshme
elektrokardiografike e të sëmurëve dhe duhet të jenë në gatishmëri të gjitha mjetet për
trajtimin e efekteve të padëshirueshme që mund të shfaqen. Efekti i anestezikëve lokalë
mund të ulet në qoftë se injektimi bëhet në një zonë të inflamuar ose të infektuar.
Mjekimi i aritmive duhet bërë vetëm me lidokainë (lidokainë pa adrenalinë), kurse
lidokaina me adrenalinë përdoret vetëm për anestezi lokale.
Lidokaina nuk duhet përdorur në shtatzëninë e hershme, përjashtuar rastet e
domosdoshme.
Lidokaina kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet të përdoret gjatë ushqimit
të foshnjës me gji.
Marrja e barnave të tjera
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Lidokaine.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Lidokaine në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër
gjatë trajtimit.
Lidokaina e përdorur njëherësh me antiaritmikët e tjerë mund të shkaktojë fuqizimin e
efekteve deprimuese në zemër.
Cimetidina dhe beta – bllokuesit adrenergjikë e fuqizojnë veprimin e lidokainës, sepse e
frenojnë sistemin enzimatik të mëlçisë.
Përdorimi për kohë të gjatë i barnave që e nxisin sistemin enzimatik të mëlçisë, siç janë
p.sh. barbituratet, benzodiazepinat dhe fenitoina mund ta bëjë të nevojshme rritjen e
dozës së lidokainës.
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Lidokaina nuk duhet përdorur në shtatzëninë e hershme, përjashtuar rastet e
domosdoshme.
5
Ushqimi me gji
Lidokaina kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet të përdoret gjatë ushqimit
të foshnjës me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Lidokaina mund t’i dëmtojë aftësitë e të sëmurit për të drejtuar automjetin ose për të
punuar me makineri.
3. SI TA MERRNI LIDOKAINE
Gjithmonë merreni Lidokaine sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë se ndjeni që efektet e Lidokaine janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Ky bar mund të përdoret sipas udhëzimeve të mëposhtme:
Si anestezik lokal: Në anestezi infiltrative perkutane përdoren doza nga 5 deri në 300
mg; në anestezi regjionale venoze përdoren 50 deri në 300 mg; në bllokadë nervore
periferike: 30 deri në 300 mg; në bllokadë nervore simpatike: për nervat cervikale
përdoren 50 mg, kurse për nervat lumbare përdoren 50 deri në 100 mg.
Në anestezi epidurale dhe kaudale: Për anestezinë epidurale lumbare rekomandohen
250 deri në 300 mg, kurse për bllokadën paracervikale në obstetrikë rekomandohen 200
deri në 300 mg.
Si antiaritmik: Me injektim në venë rekomandohen 50 – 100 mg. Doza fillestare prej 25 –
50 mg / min. mund të përsëritet pas 5 minutash. Me perfuzionim në venë doza e
rekomanduar 20 – 50 mcg / kg deri në 1 – 4 mg / min; doza maksimale është 300 mg,
kurse për fëmijët këshillohen doza prej 30 mcg / kg peshë / min. Me injektim në muskul
(muskuli deltoid) rekomandohet një dozë prej 4 deri në 5 mg për kg peshë e që në rast
nevoje mund të përsëritet pas 60 deri në 90 minuta deri në një dozë maksimale prej 300
mg në 1 orë. Megjithatë kjo rrugë duhet zbatuar si një alternativë e rrugës venoze, kur
mbikqyrja elektrokardiografike nuk mund të realizohet. Për të moshuarit dhe për të
6
sëmurët me insufiçiencë kardiake, shok kardiogjen ose sëmundje të mëlçisë doza e
lidokainës duhet ulur (deri në 50% të dozës normale) dhe shpejtësia e perfuzionimit
duhet ulur në 1 – 2 mg / min.
Në qoftë se keni marrë më shumë Lidokaine
Në qoftë se keni marrë më shumë Lidokaine se sasia që duhet të merrnit, ose në qoftë
se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin
ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për
veprimet që duhet të ndërmerren.
Në qoftë se keni harruar të merrni Lidokaine
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË LIDOKAINE
Efektet e padëshirueshme nga lidokaina (sikurse edhe në rastin e anestezikëve të tjerë
lokalë) janë të rralla dhe zakonisht janë rezultat i përqëndrimeve të larta në gjak, dozës
së lartë, përthithjes së shpejtë ose nganjëherë si rezultat i mbindjeshmërisë,
idiosinkrazisë ose uljes së tolerancës nga ana e të sëmurit. Efektet sistemike që
shfaqen në këto rrethana prekin sistemin nervor qëndror dhe/ose sistemin
kardiovaskular. Efektet në sistemin nervor qëndror mund të jenë nxitëse dhe/ose
frenuese dhe mund të karakterizohen me nervozizëm, marrje mendsh, turbullim të të
parit dhe dridhje e që pastaj pasohen me përgjumje, konvulsione, humbje të vetëdijes
dhe ka të ngjarë me ndalim të punës së frymëmarrjes. Reaksionet nxitëse mund të jenë
tepër të shkurtra ose mund të mos shfaqen fare. Efektet kardiovaskulare kanë karakter
deprimues dhe mund të shfaqen me hipotension, deprimim miokardi, bradikardi dhe ka
të ngjarë edhe me ndërprerje të punës së zemrës. Reaksionet alergjike janë tepër të
7
rralla dhe mund të manifestohen me lezione në lëkurë, urtikarie, edema ose reaksione
anafilaktoide.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI LIDOKAINE
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Lidokaine pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani në temperaturë mbi 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Lidokaine – tretësirë për injeksion 2 %
Lënda vepruese është lidokainë klorhidrat.
1 mL tretësirë për injeksion përmban 20 mg lidokainë klorhidrat (2 %).
Përbërësit e tjerë janë: klorur natriumi, ujë për injeksion.
Përmbajtja e paketimit
Forma e paketimit: kuti me 10 ampula 2 ml
kuti me 100 ampula 2 ml (për përdorim spitalor)
kuti me 1 shishe qelqi 50 ml
Mbajtësi i autorizimit për tregtim dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Shtator 2013.

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top