Minirin (tableta) Reviewed by Momizat on . Minirin (tableta) Përbërja cilësore dhe sasiore / Forma farmaceutike Çdo tabletë e bardhe e rrumbullakët dhe konvekse, me një vijë ndarëse, me mbishkrimin “0,2” Minirin (tableta) Përbërja cilësore dhe sasiore / Forma farmaceutike Çdo tabletë e bardhe e rrumbullakët dhe konvekse, me një vijë ndarëse, me mbishkrimin “0,2” Rating: 0
You Are Here: Home » M » Minirin (tableta)

Minirin (tableta)

Minirin (tableta)

Minirin

Përbërja cilësore dhe sasiore / Forma farmaceutike
Çdo tabletë e bardhe e rrumbullakët dhe konvekse, me një vijë ndarëse, me mbishkrimin “0,2”, përmban 0,2 mg acetat desmopresinë ekuivalent me 0.178 mg desmopresinë ( si bazë e lirë) .

Të dhëna klinike
Indikacionet terapeutike
Tabletat MINIRIN® indikohen për trajtimin e diabetit insipid central.
Tabletat MINIRIN® indikohen për trajtimin e enurezës nokturne primare në pacientët (nga mosha 5 vjeç) me aftësi normale për të përqëndruar urinën .
Tabletat MINIRIN® indikohen për trajtimin simptomatik të nokturise në pacientet me poliuri nokturne ku prodhimi i urinës e tejkalon kapacitetin funksional të fshikëzës së urines ose përbën më shumë se 1/3 e urinës së 24 orëve.

Posologjia dhe mënyra e administrimit
Diabeti insipid central:
Doza është individuale por eksperienca klinike tregon se doza totale ditore është 0.2 deri 1.2 mg. Mund të fillohet me dozë 0.1 mg tre herë në ditë. Doza mbajtese në shumicën e rasteve është 0.1-0.2 mg tre herë në ditë.

Enureza nocturne primare:
Doza fillestare është 0.2 mg para gjumit.
Nëse kjo doze nuk është e mjaftueshme për të ndaluar urinimin në shtrat, mund të rritet në 0.4 mg. Duhet të keshillohet pakësimi i marrjes së lëngjeve.Tabletat MINIRIN® përdoren për një periudhë 3 mujore. Nevoja për ta vazhduar trajtimin duhet të paraprihet nga një periudhë të paktën 1 javore pa MINIRIN® .

Nokturia:
Në pacientët me nokturia, të paktën 2 ditë para fillimit të trajtimit, duhet të përdoret një diagram shpeshtësi/volum për të vendosur diagnozën e poliurisë nokturne.
Doza fillestare është 0.1 mg para gjumit.
Nëse kjo dozë nuk mjafton pas një jave, mund të rritet deri në 0.2 mg dhe në vazhdim deri në 0.4 mg duke e rregulluar javë pas jave. Duhet të këshillohet pakësimi i marrjes së lengjeve.
Marrja e lëngjeve duhet të kufizohet të paktën një orë para administrimit , dhe deri në mëngjesin tjetër (të paktën për 8 orë).

Kundërindikacionet
• Polidipsia habituale ose psikogjene ( prodhimi i urinës i kalon 40 ml/kg/24 orë);
• Histori e njohur ose e dyshuar për insufiçiencë kardiake dhe gjendje të tjera që kërkojnë mjekimin me diuretike;
• Insufiçiencë renale mesatare deri e rëndë ( klirensi i kreatinines nën 50 ml/min);
• Hiponatremi e njohur ;
• Sindromi i sekretimit të papërshtatshëm të ADH (SIADH);
• Hipersensibilitet ndaj substancës aktive ose përbërëse;

Efektet e padëshiruara
Efekti më serioz anësor me desmopresinën është hiponatremia, e cila mund të shkaktojë dhimbje koke, dhimbje abdominale, nausea, të vjella, rritje në peshe, marrjemendsh, konfuzion, çrregullime të kujtesës, vertigo, dhe në raste të rënda konvulsione dhe koma. Hiponatremia është e rikthyeshme dhe tek fëmijët ndodh si rezultat i ndryshimeve të marrjes ditore të lëngjeve apo djersitjes. Tek të rriturit të trajtuar për nokturi, në pjesën më të madhe të rasteve hiponatremia ndodh në fillim të mjekimit si dhe kur rritet doza.

Kujdes të veçantë për përdorimin
Para fillimit të trajtimit duhet të kihet parasysh disfunksioni i rëndë i vezikes urinare dhe obstruksioni i rrugëve urinare.
Të moshuarit dhe pacientët me nivele të ulta të natriumit mund të jenë ne rrisk të rritur për hiponatremi.
Në sëmundjet rekurente akute që karakterizohen nga imbalancë e ujit/elektoliteve (infeksionet sistemike, ethe, gastroenterit ) trajtimi duhet të ndërpritet.
Në rastet e trajtimit njëkohësisht me barna që shkaktojnë SIADH psh.: antidepresantët triciklikë, inhibitorët selektivë te rikapjes së serotoninës, klorpromazinë, karbamazepinë dhe NSAID, duhen bërë monitorime më të shpeshta të natriumit serik.
Trajtimi i njëkohshëm me Loperamid mund të çojë në një përqëndrim plazmatik të Minirin 3 herë më të madh dhe rrjedhimisht në një rrisk të rritur për retension të ujit/hiponatremi.

Të dhëna farmakologjike
Farmakodinamika
Grupi farmakoterapeutik:
Vazopresina dhe analoget ( ATC : H01B A02)
Tabletat MINIRIN® përmbajnë desmopresin, një analog strukturor i argininë vazopresinës hipofizare. Ndryshimi qëndron në deaminimin e cisteinës dhe zëvendësimin e L-argininë me D-argininë. Kjo çon në një veprim më të zgjatur dhe një mungesë totale të veprimit presor në dozat e përdorura në klinikë. Desmopresina është një përbërje potente me një vlerë EC50 prej 1.6 pg/mL për efektin antidiuretik.

Farmakokinetika
Biodisponibiliteti është 0.16 %. Piku plazmatik arrihet për 2 orë.
Eleminimi: Klirensi total është 7.6 L/hr. T1/2 e eleminimit është 2.8 orë. Eleminohet në gjëndje të pandryshuar.
Biotransformimi: Një sasi e parëndësishme metebolizohet nga cytochrome P450.

Natyra dhe përmbajtja
Shishe 30 ml me paketim në sasi 7, 15, 30, 90 dhe 100 tableta.

Ruajtja
Të ruhet nën temperaturën 25 Gradë Celcius.
Të ruhet larg arritjes së fëmijëve.

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top