ONDANSETRON

ONDANSETRON
Tretësirë për injeksion – 8 mg/4 ml
(Ondansetron hydrochloride)

ondansetron

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të
njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
 Çfarë është Ondansetron dhe përse përdoret
 Përpara se të merrni Ondansetron
 Si ta merrni Ondansetron
 Efekte anësore të mundshme
 Si ta ruani Ondansetron
 Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË ONDANSETRON DHE PËRSE PËRDORET
Ondansetron përmban si lëndë aktive ondansetron klorhidrat dihidrat. Ondansetroni
është një antagonist selektiv i receptorëve 5-hidroksitriptaminë-3 (5-HT3) dhe bën pjesë
në grupin e barnave të quajtur antiemetikë.
Ondansetron përdoret:
 për mbajtjen nën kontroll të të përzierave dhe të vjellave të shkaktuara nga
kimioterapia citotoksike dhe radioterapia,
 për parandalimin dhe trajtimin e të përzierave dhe të vjellave pas operacioneve.
Mjeku juaj mund ta ketë dhënë Ondansetron për një qëllim tjetër. Pyesni mjekun tuaj në
qoftë se doni të dini pse ju është dhënë Ondansetron.
2. PËRPARA SE TË MERRNI ONDANSETRON
Mos merrni Ondansetron në qoftë se:
 jeni alergjik ndaj ondansetronit ose ndaj ndonjërit prej përbërësve joaktivë të
përmendur në fund të këtij fletëudhëzuesi (shiko pikën 6);
 jeni duke marrë apomorfinë (bar për mjekimin e sëmundjes së Parkinsonit).
Tregoni kujdes të veçantë me Ondansetron
Pyesni mjekun tuaj para se të merrni Ondansetron.
Duhet të përdoret me kujdes në pacientë:
 me sindromën kongenitale të intervalit QT të zgjatur, me insufiçiencë kardiake
kongjestive, me bradiaritmi, me çrregullime të nivelit të elektrolitëve (p.sh. me
hipokalemi ose hipomagnezemi), ose ata të cilët janë duke marrë barna që
zgjasin intervalin QT, sepse të gjitha këto çojnë në zgjatje shtesë të intervalit QT;
 pas ndërhyrjeve kirurgjikale abdominale ose me të përziera dhe të vjella të
shkaktuara nga kimioterapia, sepse mund të maskojë distensionin progresiv
gastrik dhe të ileumit;
 të cilët janë alergjikë ndaj barnave të ngjashëm me ondansetronin;
 të cilët do t’i nënshtrohen një ndërhyrjeje kirurgjikale adenotonsilare (heqja e
bajameve) sepse ondansetroni mund të maskojë ndonjë gjakrrjedhje të fshehur;
 me dëmtime të moderuara ose të rënda të funksionit të mëlçisë;
 të cilët janë duke ndjekur një dietë të kontrolluar me kripëra. Ky bar përmban rreth
1.25 mmol (28.8 mg) natrium në 16 mg (2 ampula);
 që janë shtatzënë ose duke ushqyer fëmijën me gji.
Marrja e barnave të tjera
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë, keni marrë së fundmi
ose mund të merrni barna të tjera përfshirë edhe ato pa recetë.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke
u trajtuar me:
 nxitës të fuqishëm të izoenzimës hepatike CYP3A4 (si p.sh. fenitoinë,
karbamazepinë dhe rifampicinë) të cilët rrisin klirensin e ondansetronit dhe
zvogëlojnë përqëndrimet e tij në plazëm;
 analgjezikë të tillë si tramadoli, veprimi i të cilit zvogëlohet nga ondansetroni;
 apomorfinë sepse bashkëadministrimi me ondansetronin shkakton hipotension të
theksuar dhe humbje të vetëdijes. Prandaj, marrja e ondansetronit me apomorfinë
është e kundërindikuar;
 barna të tjerë që zgjasin intervalin QT.
Marrja e Ondansetron me ushqim dhe pije
Ushqimi dhe pijet nuk ndikojnë në përthithjen e Ondansetron.
Shtatzënia
Studimet në kafshë nuk kanë treguar raste të dëmtimit të fetusit, megjithatë nuk ka
studime të mirëfillta dhe të kontrolluara në gratë shtatzëna. Prandaj, përdorimi i
Ondansetron në gratë shtatzëna duhet evituar dhe mund të përdoret vetëm në rastet
kur mjeku pas vlerësimeve arrin në përfundimin se përfitimi tejkalon rrezikun.
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se dyshoni se jeni shtatzënë ose po
planifikoni të ngeleni shtatzënë.
Ushqimi me gji
Njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se ushqeni foshnjen me qumësht gjiri.
Studimet në kafshë kanë treguar që ondansetroni kalon në qumështin e gjirit, kështu që
nënat të cilat janë duke marrë Ondansetron duhen rekomanduar mos të ushqejnë
foshnjen me gji.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk ka të dhëna rreth ndikimit të përdorimit të Ondansetron në aftësinë për të drejtuar
automjetin dhe përdorur makineri. Gjatë injektimit të shpejtë intravenoz janë raportuar
raste të rralla me shqetësime kalimtare të shikimit si shikim i turbullt (ose shumë rrallë
verbim kalimtar).
Informacion i rëndësishëm për disa nga përbërësit e Ondansetron
Ky bar përmban rreth 1.25 mmol (28.8 mg) natrium në 16 mg (2 ampula). Duhet të
merret parasysh nga pacientët të cilët janë duke ndjekur një dietë të kontrolluar me
kripëra.
3. SI TA MERRNI ONDANSETRON
Ondansetron injeksion administrohet nga infermieri ose mjeku. Doza që do ju
përshkruhet do të varet nga trajtimi që ju do të keni.
 Për mbajtjen nën kontroll të të përzierave dhe të vjellave të shkaktuara nga
kimioterapia citotoksike dhe radioterapia.
Të rriturit
 doza e vetme nuk duhet të jetë më shumë se 16 mg
 doza e zakonshme është 8 mg me injeksion në muskul ose injeksion të ngadaltë
në venë menjëherë para trajtimit, dhe vazhdohet në qoftë se është e nevojshme
me dy doza të tjera nga 8 mg në intervale kohe prej 4 orësh
 më pas, vazhdohet me mjekim nga goja 8 mg çdo 12 orë deri në 5 ditë
Të moshuarit
Në qoftë se jeni mbi 65 vjeç, mjeku juaj do t’jua përshtasë dozën sipas nevojës.
 Për parandalimin dhe trajtimin e të përzierave dhe të vjellave pas operacioneve.
Doza e zakonshme për të rriturit është 4 mg me injeksion në muskul ose injeksion të
ngadaltë në venë. Për parandalim, kjo jepet menjëherë përpara operacionit (gjatë
induksionit të anestezisë).
Përdorimi dhe dozimi në fëmijë do të arsyetohen nga mjeku.
Pacientë me dëmtim të funksionit të mëlçisë
Në pacientë me dëmtime të moderuara ose të rënda të funksionit të mëlçisë,
rekomandohet që doza ditore totale e ondansetronit mos të tejkalojë 8 mg.
Në qoftë se keni marrë më shumë Ondansetron:
Në qoftë se keni marrë më shumë Ondansetron se sasia që duhet të merrnit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Ka shumë pak të dhëna rreth mbidozimit me ondansetron.
Një numër i vogël pacientësh janë prekur nga mbidozimi me ondansetron, megjithatë
simptomat e zakonshme janë: ethe, rash, prurit, nervozizëm, ulje e funksionit të SNQ,
konvulsione të limituara, takikardi, rritje e lehtë e nivelit të enzimave të mëlçisë,
hipotension, verbim i përkohshëm (që zgjat 2-3 minuta).
Nuk ka një antidot specifik për mbidozimin nga ondansetroni, prandaj në të gjitha rastet
dyshuese për mbidozim duhet dhënë një trajtim simptomatik dhe mbështetës.
Në qoftë se keni harruar të merrni Ondansetron:
Në qoftë se harroni një dozë, merrni dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e
zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë për të plotësuar dozën e harruar. Në qoftë se keni
pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Ondansetron mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Çrregullime të sistemit imunitar: ka patur raportime të rralla me reaksione të
mbindjeshmërisë të menjëhershëm, duke përfshirë dhe anafilaksinë.
Çrregullime në lëkurë dhe në indin subkutan: Ondansetron mund të shkaktojë rash dhe
urtikarie.
Çrregullime në sistemin nervor: Ondansetron mund të shkaktojë dhimbje koke. Ka patur
raportime me konvulsione dhe çrregullime të lëvizjes, duke përfshirë reaksione
ekstrapiramidale të tilla si: distoni, diskinezi, krizë okulogyrike (lëvizje e pakontrolluar e
kokërdhokut të syrit).
Janë raportuar gjithashtu raste me marrje mendsh gjatë injektimit të shpejtë intravenoz.
Çrregullime në sy: gjatë injektimit të shpejtë intravenoz janë raportuar raste me
shqetësime kalimtare të shikimit si shikim i turbullt (ose shumë rrallë verbim kalimtar).
Çrregullime kardiake: ka patur raportime të rralla me dhimbje gjoksi, aritmi, takikardi dhe
bradikardi. Gjithashtu ka patur raportime shumë të rralla me ndryshime kalimtare në
EKG duke përfshirë zgjatjen e intervalit QT.
Çrregullime vaskulare: Ondansetron mund të shkaktojë afshe ose ndjesi të të ngrohtit.
Rrallë shkakton hipotension.
Çrregullime respiratore, torakale dhe mediastinale: Ondansetron mund të shkaktojë
lemzë.
Çrregullime gastrointestinale: Ondansetron mund të shkaktojë konstipacion.
Çrregullime hepatobiliare: ka patur raste me rritje kalimtare të nivelit të enzimave të
mëlçisë.
Çrregullime të përgjithshme dhe të vendit të administrimit: mund të shfaqen reaksione
në vendin e administrimit.
Lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj nëse ju shfaqen këto efekte anësore, ose çdo
efekt tjetër anësor i cili nuk përmendet në këtë fletëudhëzues.
5. SI TA RUANI ONDANSETRON
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Ondansetron pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani mbi 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga ndikimi i faktorëve të jashtëm.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Ondansetron – tretësirë për injeksion
Lënda vepruese është ondansetron klorhidrat dihidrat.
Çdo ampulë 4 ml përmban 10 mg ondansetron klorhidrat dihidrat (ekuivalent me 8 mg
ondansetron).
Përbërësit e tjerë janë: acid citrik monohidrat, citrat natriumi dihidrat, klorur natriumi,
hidroksid natriumi, ujë për injeksion.
Përmbajtja e paketimit:
Kuti me 10 ampula 4 ml;
Kuti me 100 ampula 4 ml (përdorim spitalor).
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta“
Tel.: 00355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u formulua në Prill 2015.