PREDNIZOLON Tretësirë për injeksion Reviewed by Momizat on . PREDNIZOLON Tretësirë për injeksion – 25 mg/2ml (Prednizolon fosfat natriumi) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  PREDNIZOLON Tretësirë për injeksion – 25 mg/2ml (Prednizolon fosfat natriumi) Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.  Rating: 0
You Are Here: Home » P » PREDNIZOLON Tretësirë për injeksion

PREDNIZOLON Tretësirë për injeksion

PREDNIZOLON
Tretësirë për injeksion – 25 mg/2ml
(Prednizolon fosfat natriumi)

Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.
 Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund t’i dëmtojë
ata edhe pse mund të kenë të njëjtat simptoma si ju.
 Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni
ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni
mjekun ose farmacistin tuaj.
Në këtë fletëudhëzues:
 Çfarë është Prednizolon dhe përse përdoret
 Përpara se të merrni Prednizolon
 Si ta merrni Prednizolon
 Efekte anësore të mundshme
 Si ta ruani Prednizolon
 Informacion i mëtejshëm
1. ÇFARË ËSHTË PREDNIZOLON DHE PËRSE PËRDORET
Prednizolon fosfat natriumi është ndër kortikosteroidët e parë sintetikë të përdorur në
praktikën mjekësore. Efektet farmakologjike të tij janë të ngjashme me ato të kortizolit
(glukokortikoid natyral endogjen), efektet mineralokortikoide janë më të dobëta, ndërsa
efektet antiinflamatore dhe imunosupresore janë më të fuqishme dhe për këtë veti është
më i përdorur klinikisht. Prednizolon fosfat natriumi kur administrohet në rrugë
intramuskulare ose intravenoze, përthithet shumë shpejt, po kështu edhe piku plazmatik
arrin shumë shpejt. Prednizolon fosfat natriumi ka një gjysmë-jetë plazmatike 2-4 orë.
Lidhet shumë me proteinat plazmatike, megjithëse më pak se hidrokortizoni (kortizoli).
Volumi i shpërndarjes dhe gjithashtu klirensi rriten me një rritje të ulët të moderuar të
dozës; në doza shumë të larta, klirensi shfaqet i mbingopur. Prednizolon fosfat natriumi
jashtëqitet me urinë dhe si një metabolit i konjuguar së bashku me një sasi të
konsiderueshme prednizoloni të pandryshuar. Prednizolon fosfat natriumi çaktivizohet
në sasi të mëdha pasi kalon placentën dhe sasi të vogla jashtëqiten me qumështin e
gjirit.
Indikimet:
A: Me injeksion intravenoz ose intramuskular kur terapia orale nuk është e mundur.
1- Çrregullime endokrine – pamjaftueshmëri adrenokortikale primare, sekondare
ose akute etj.
2- Çrregullime reumatike – si terapi mbështetëse për administrim për një kohë të
shkurtër në: osteoartrit post – traumatik, sinovit; artrit reumatoid përfshi dhe artritin
reumatoid juvenil; bursit akut dhe subakut etj.
3- Sëmundje të kolagjenit – mbajtës i terapisë në raste të veçanta të shkaktuara nga
karditi reumatik akut, dermatomiozit sistemik.
4- Sëmundje dermatologjike – dermatit eksfoliativ, dermatit i rëndë seborroik, psoriazë,
fungoide mykotike.
5- Gjendjet e alergjisë – astma bronkiale, dermatit të kontaktit, rinite alergjike sezonale,
reaksione nga mbindjeshmëria ndaj barnave, reaksione urtikarie të shkaktuara nga
transfuzionet.
6- Sëmundje gastrointestinale – kolit ulçeroz (terapi sistemike); enterit rajonal (terapi
sistemike).
7- Sëmundje respiratore – pneumoni; si terapi antituberkulare.
8- Sëmundje hematologjike – anemi hemolitike; trombocitopeni idiopatike në të rritur
(vetëm I.V., është i kundërindikuar si I.M.).
9- Sëmundje neoplastike – leuçemi dhe limfoma në të rritur; leuçemi akute tek fëmijët.
B: Me injeksion intra-artikular dhe në indet e buta: si terapi mbështetëse për një
administrim për një kohë të shkurtër në: osteoartrit post – traumatik, sinovit; artrit
reumatoid; bursit akut dhe subakut; tenosinovit akut jospecifik.
C: Me injeksion intralezional: lezione të lokalizuara, hipertrofike, inflamatore, infiltrative
në: pllaka psoriatike, granuloma anulare, neurodermatite, nekrobioza lipodike diabetike;
në tumorin cistik.
2. PËRPARA SE TË MERRNI PREDNIZOLON
Mos merrni Prednizolon në qoftë se:
- jeni i ndjeshëm (alergjik) ndaj prednizolon fosfat natriumit ose ndaj ndonjërit prej
përbërësve të tjerë të këtij produkti;
- keni infeksione sistemike mykotike;
- jeni duke administruar njëkohësisht vaksina kundër viruseve;
- keni trombocitopeni idiopatike ose malaria cerebrale.
Tregoni kujdes të veçantë me Prednizolon
Pyesni mjekun tuaj përpara se të merrni Prednizolon.
- Rrallë janë vërejtur reaksione anafilaktike tek pacientët që marrin në rrugë
parenterale terapi kortikosteroidësh, megjithatë duhen marrë masa para administrimit
veçanërisht për pacientët që kanë histori alergjie me barnat.
- Injeksioni me prednizolon fosfat natriumi përmban sulfite që japin reaksione
alergjie me simptoma anafilaktike ku më shumë të ndjeshëm janë njerëzit astmatikë
sesa ata joastmatikë.
- Ndërprerja e menjëhershme e kortikosteroidëve mund të çojë në insufiçiencë
adrenokortikale sekondare e cila mund të minimizohet duke reduktuar gradualisht
dozën.
- Për pacientët që marrin terapi kortikosteroide nën “stres” të veçantë është e
domosdoshme një përshtatje e dozës në raport me vlerën e kushtit stresant.
- Kortikosteroidët maskojnë shenjat e infeksioneve dhe mund të shfaqen
infeksione të reja gjatë përdorimit të tyre. Ata ulin rezistencën dhe e bëjnë të pamundur
lokalizimin e infeksionit.
- Zgjatja në kohë e përdorimit të kortikosteroideve mund të prodhojë glaukoma me
mundësi të dëmtimit të nervit optik dhe mund të shfaqë infeksione sekondare okulare të
shkaktuara nga myket dhe viruset.
Efektet e keqpërdorimit si agjent dopingu
Përdorimi i Prednizolon mund të shkaktojë efekte pozitive në testet për doping.
Përdorimi i Prednizolon si agjent dopingu mund të përbëjë rrezik të madh për shëndetin.
Marrja e barnave të tjera
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga
Prednizolon.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose
keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë. Mos harroni të
informoni mjekun tuaj për trajtimin me Prednizolon në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër
gjatë trajtimit.
Është veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni
trajtuar me:
- antibakterialë: rifampicina redukton veprimin e kortikosteroideve;
- antiepileptikë: karbamazepina rrit klirensin e kortikosteroideve dhe fenitoina e
fenobarbitali reduktojnë efikasitetin e kortikosteroideve tek pacientët astmatikë, me
artrit, transplant renal;
- antimykotikët: ketokonazoli redukton klirensin total të prednizolonit kur jepet I.V.;
- antiviralë: efekt i mundshëm i kortikosteroideve në metabolizmin e inhibitorëve të
HIV – proteazës;
- hormonet seksuale: rritet efekti i kortikosteroideve në gratë që marrin estrogjen
dhe kontraceptivë prandaj duhet që doza e kortikosteroidit të reduktohet;
- talidomid: nuk duhet të jepet me prednizolon fosfat natriumi sepse reduktohet
veprimi i prednizolonit;
- analgjezikë (aspirina): kortikosteroidet ulin përqëndrimin e salicilateve në serum
dhe ulin efektin e antikolinesterazës në miastenia gravis;
- antikoagulantë (varfarina):përgjigjja e antikoagulantit ndryshon nga
kortikosteroidet dhe nevoja për barna antidiabetike dhe antihipertensive rritet;
- ksantina (teofilina):rritet rreziku për hipokalemi.
Marrja e Prednizolon me duhanin
Përqëndrimi plazmatik i kortikosteroideve rritet pas pirjes së duhanit.
Shtatzënia
Kërkoni këshillën e farmacistit ose të mjekut përpara se të merrni këtë bar.
Ekziston rreziku i dëmtimit të fëmijës. Prednizolon fosfat natriumi (Kategoria C) duhet të
përdoret gjatë shtatzënisë vetëm në qoftë se mjeku e sheh të nevojshme. Prandaj,
gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj përpara se të përdorni këtë bar gjatë
shtatzënisë.
Ushqimi me gji
Prednizolon fosfat natriumi kalon në qumështin e gjirit dhe prandaj nuk duhet të
përdoret gjatë ushqimit të foshnjes me gji. Nënat që marrin dozë farmakologjike të
kortikosteroideve duhet të këshillohen mos të ushqejnë me gji fëmijët.
Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Ky produkt mjekësor ka një ndikim të vogël në aftësinë për të drejtuar automjetin apo
përdorur makineri. Pas trajtimit me kortikosteroidë mund të shfaqen efekte anësore si:
vertigo, shqetësime në shikim dhe lodhje. Në qoftë se pacienti preket nga këto efekte
anësore, atëherë ai nuk duhet të drejtojë automjetin apo të përdorë makineri.
Informacion i rëndësishëm mbi disa nga përbërësit e Prednizolon
Ky produkt përmban metabisulfit natriumi i cili rrallë mund të shkaktojë reaksione të
rënda mbindjeshmërie dhe bronkospazëm.
3. SI TA MERRNI PREDNIZOLON
Gjithmonë merreni Prednizolon sipas këshillës së mjekut. Në qoftë se nuk jeni i sigurt
kontaktoni me mjekun ose farmacistin. Në qoftë së ndjeni që efektet e Prednizolon janë
shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Injeksionet mund të merren në rrugë intravenoze (IV), intramuskulare (IM), intraartikular,
intralezional dhe injeksion në indet e buta.
Dozat janë të ndryshme dhe individuale dhe jepen mbi bazën e sëmundjes dhe
përgjigjes së pacientit.
Intravenoz dhe intramuskular
Doza fillestare është 4 – 60 mg në ditë që varet nga sëmundja që do trajtohet me një
interval dozimi për çdo 4 – 8 orë. Doza fillestare do të rregullohet ose do mbahet sipas
përgjigjes së kënaqshme të marrë nga pacienti dhe pas kësaj doza ulet gradualisht.
Injeksioni mund të jepet direkt nga ampula ose mund të shtohet në tretësirën e klorurit
të natriumit ose të glukozës dhe të jepet me pika në rrugë intravenoze. Kur përzihet me
tretësirat e perfuzioneve duhet të kihet kujdes steriliteti dhe duhet të përdoren brenda
24 orëve nga përzierja. Tretësirat e perfuzioneve nuk duhet të përmbajnë konservues
veçanërisht për neonatët ose infantilët.
Intra-artikular, intralezional dhe injeksion në indet e buta
Doza dhe shpeshtësia e injeksioneve varen nga kushtet që fillon trajtimi dhe
vendndodhja e injektimit. Doza e zakonshme është 2 – 30 mg. Frekuenca e injeksionit
varion nga 1-3 herë për 5 ditë në 1-2 herë për 3 javë.
Megjithatë, doza mund të ketë nevojë për t’u rritur ose për t’u ulur. Mjeku juaj do t’ju
këshillojë në përputhje me rrethanat.
Në qoftë se keni marrë më shumë Prednizolon
Në qoftë se keni marrë më shumë Prednizolon se sasia që duhet të merrnit, ose në
qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj,
spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë
për veprimet që duhet të ndërmerren.
Mbidoza e këtij kortikosteroidi është e rrallë dhe nuk ka një antidot specifik; trajtimi
bëhet sipas simptomave. Simptomat e mbidozimit mund të përfshijnë: shenja të
sindromit Kushing, rrumbullakosje fytyre, obezitet, akne, hipertension, osteoporozë,
miopati, disfunksion seksual, diabet melitus, hiperlipidemi, ulçer peptike, hemorragji
gastrointestinale, rritje e ndjeshmërisë ndaj infeksioneve, imbalancë elektrolitike dhe të
lëngjeve, psikoza etj.
Në qoftë se keni harruar të merrni Prednizolon
Në qoftë se harroni një dozë (ose më shumë doza), merrni dozën në vazhdim kur të jetë
koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë (ose më të lartë) për të plotësuar dozën (dozat) e
harruar(a).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose
farmacistin tuaj.
4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME
Si të gjitha barnat e tjera, Prednizolon mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo
çdokush i manifeston.
Gjatë terapisë me kortikosteroidë mund të manifestohen disa efekte:
- Metabolike: alkalozë hipokalemike dhe metabolike, mbajtje e natriumit dhe
lëngjeve, hipokalemi, hipokalcemi, balancë negative e azotit në katabolizmin e
proteinave.
- Muskuloskeletike: dobësi, miopati, osteoporozë, humbje e masës muskulore,
fraktura spontane.
- Gastrointestinale: ulçer peptike me perforim dhe hemorragji, pankreatit, ulçer
ezofagite, nauze, të vjella.
- Dermatologjike: pengim i shërimit të plagëve, hollim dhe brishtësi e lëkurës,
eritema, skuqje veçanërisht në vendin e aplikimit (pas injeksionit I.V.), reaksione të tjera
alergjike të lëkurës si: dermatite alergjike, urtikarie, edema angioneurotike.
- SNQ (neurologji): konvulsione, vertigo, dhimbje koke, çrregullime psikike, neurit,
psikoza.
- Anomali endokrine: çrregullime menstruale, raste të zhvillimit kushingoid, frenim i
rritjes së fëmijëve, manifestime të diabetit melitus latent, rritje e nevojave të insulinës
dhe sulfoniluresë në pacientët diabetikë, hiperglicemi, glukozuri.
- Oftalmike: katarakt posterior subkapsular, rritje e presionit intraokular, glaukomë.
- Kardiovaskulare: dëmtime të miokardit pas infarktit të miokardit, tromboemboli,
hipertension.
- Të tjera: reaksione mbindjeshmërie dhe anafilaktoide; keqësim ose maskim i
infeksioneve, lodhje, përgjumje.
- Me injeksion intra – artikular: osteonekrozë, atrofi e lëkurës, mbindjeshmëri,
skuqje e fytyrës.
Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte
anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose
farmacistin tuaj.
5. SI TA RUANI PREDNIZOLON
Mbajeni larg fëmijëve.
Mos e përdorni Prednizolon pas datës së skadimit e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani mbi 25°C.
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita.
6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Prednizolon
Lënda vepruese është prednizolon fosfat natriumi.
Çdo ampulë 2 ml përmban prednizolon fosfat natriumi ekuivalent me 25 mg prednizolon
fosfat.
Përbërësit e tjerë janë: niacinamid (vitaminë PP), dinatrium – EDTA, metabisulfit
natriumi, hidroksid natriumi, fenol, ujë për injeksion.
Përmbajtja e paketimit
Kuti me 10 ampula.
Kuti me 100 ampula (përdorim spitalor).
Mbajtësi i autorizimit për tregtim (MAT) dhe prodhuesi:
PROFARMA Sh.a.
Rruga “Myslym Keta”
Tel.Fax: 00 355 4 23 89 602
Tiranë – Shqipëri
Ky fletëudhëzues u rishikua për herë të fundit në Qershor 2014.

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top