Metformine Reviewed by Momizat on . METFORMINE Tableta - 500 mg Tableta -  850 mg Tableta të veshura me film — 1000 mg ( Metformine hydrochloride )   FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT: Informacion pë METFORMINE Tableta - 500 mg Tableta -  850 mg Tableta të veshura me film — 1000 mg ( Metformine hydrochloride )   FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT: Informacion pë Rating: 0
You Are Here: Home » M » Metformine

Metformine

METFORMINE
Tableta – 500 mg
Tableta -  850 mg
Tableta të veshura me film — 1000 mg
( Metformine hydrochloride )

 

metformine

FLETËUDHËZUES I PAKETIMIT: Informacion për pacientin
Lexojeni me kujdes këtë fletëudhëzues përpara se të filloni përdorimin e barit.

 • Ruajeni këtë fletëudhëzues. Mund të keni nevojë ta lexoni përsëri.
 • Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.
 • Ky bar është përshkruar për ju. Mos e jepni tek persona të tjerë. Mund ti dëmtojë ata edhe pse mund të kenë të njejtat simptoma me ju.
 • Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore keqësohet ose në qoftë se vëreni ndonjë efekt tjetër anësor që nuk përmendet në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të njoftoni mjekun ose farmacistin tuaj.

Në këtë fletëudhëzues:

 1. Çfarë është Metformine dhe për çfarë përdoret
 2. Përpara se të merrni Metformine
 3. Si ta merrni Metformine
 4. Efekte anësore të mundshme
 5. Si ta ruani Metformine
 6. Informacion i mëtejshëm

1. ÇFARË ËSHTË METFORMINE DHE PËRSE PËRDORET
Metformine është një antidiabetik që merret nga goja dhe që nuk ka lidhje nga ana kimike ose farmakologjike me rrjedhësit e sulfaniluresë.
Metformina përmirëson tolerancën e glukozës në të sëmurët me diabet joinsulinovartës duke ulur nivelin plazmatik të glukozes, si atë bazal, ashtu edhe atë pas ngrënies.
Metformine zvogëlon prodhimin hepatik të glukozës, ul përthithjen intestinale të glukozës dhe përmirëson ndjeshmërinë e insulinës ( rrit rikapjen periferike të glukozës ).

Metformine — indikohet si vijon:

 • Mjekimi i diabetit joinsulinovartës kur ka dështuar kontrolli i sëmundjes me anën e dietës dhe veçanërisht kur i sëmuri është me mbipeshë. Metformine mund të përdoret e vetme si mjekim fillestar ose e kombinuar me një rrjedhës të sulfaniluresë.
 • Në diabetin insulinovartës Metformine mund të jepet si mjet ndihmës në të sëmurët, simptomat e të cilëve kontrollohen me vështirësi.

2. PËRPARA SE TË MERRNI METFORMINE
Mos merrni Metformine:

 • nëse keni mbindjeshmëri ndaj  metforminës;
 • në rast të komës diabetike dhe ketoacidozës;
 • nëse keni dëmtim të funksionit të veshkave;
 • nëse vuani nga sëmundje kronike të mëlçisë;
 • nëse vuani nga insufiçienca kardiake dhe në rast infarkti akut miokardi;
 • nëse keni histori të gjendjeve të shoqëruara me acidozë laktike, siç janë shoku ose insufiçienca pulmonare, alkoolizmi ( akut ose kronik ) dhe gjendje të shoqëruara me hipoksi.

Tregoni kujdes të veçantë me Metformine

 • Metformine jashtëqitet nga veshkat dhe prandaj këshillohet që në të gjithë diabetiket që mjekohen me këtë bar të mbikqyret funksioni i veshkave;
 • mjekimi me Metformine duhet ndërprerë 2 — 3 ditë para ndërhyrjes kirurgjikale;
 • përdorimi i këtij bari nuk këshillohet në patologjitë që mund të shkaktojnë dehidrim ose në të sëmurët që vuajnë nga infeksionet ose traumat;
 • të sëmurët që përdorin vazhdimisht Metformine duhet që çdo vit të bëjnë një vlerësim të niveleve të vitamines  B 12, sepse ka të dhëna që bari e pakëson përthithjen e kësaj vitamine;
 • gjatë përdorimit të njëhershëm me një rrjedhës të sulfaniluresë, duhen kontrolluar nivelet e glukozës në gjak, sepse kombinimi i tyre mund të shkaktojë hipoglicemi:
 • stabilizimi i të sëmurëve diabetikë që mjekohen me metforminë dhe insuline duhet kryer në spital, për shkak të mundësisë në hipoglicemisë, derisa të arrihet në përcaktimin e raportit të saktë midis këtyre dy barnave.

Marrja e barnave të tjera:
Trajtimi i njëkohshëm me barna të tjera mund të ndikojë ose të ndikohet nga Metformine.
Ju lutemi të kontaktoni me mjekun ose farmacistin tuaj në qoftë se jeni duke marrë ose keni marrë kohët e fundit barna të tjera, përfshirë ato të marra pa recetë.
Mos harroni të informoni mjekun tuaj për trajtimin me Metformine në qoftë se ju jepet ndonjë bar tjetër gjatë trajtimit.

Ështe veçanërisht e rëndësishme që mjeku juaj të jetë në dijeni të faktit që ju jeni duke u trajtuar me:

 • barna kationike, cimetidinë, furosemid, lëndë kontrasti të joduara dhe nifedipinë, pasi janë barna që mund të ndikojnë te metformina;
 • furosemidi ndikohet nga metformina ;
 • diuretikët tiazidikë dhe diuretikëft e tjerë, kortikosteroidet, fenotiazinat, produktet e tiroides, estrogjenet, kontraceptivët që merren nga goja, fenitoina, acidi nikotinik, simpatomimetikët, kalçibllokuesit dhe izoniazidi kanë prirje që të shkaktojnë hipoglicemi dhe mund të shpien në humbjen e kontrollit të glicemisë. Kur këto barna përdoren nga të sëmurët që marrin Metformine, ata duhen mbikqyrur me kujdes me qëllim që të mbahet një kontroll i përshtatshëm i glicemisë.

Marrja e Metformine me ushqim dhe pije
Metformine mund të shkaktojë hipoglicemi nëse merret bashkë me alkoolin.

Shtatzania
Metformine nuk duhet të përdoret  gjatë shtatzanisë.

Ushqimi me gji
Metformine kalon në sasi të pakta në qumështin e gjirit.
Nuk duhet të përdoret gjatë kësaj periudhe.

Drejtimi i automjetit dhe përdorimi i makinerive
Nuk njihen efekte të tilla.
Drejtuesit e automjeteve ose te makinerive duhet të vihen në dijeni për simptomat e hipoglicemisë dhe për efektet e saj mbi vigjilencën.

3. SI TA MERRNI METFORMINE
Gjithmonë merrini Metformine vetëm sipas këshillës së mjekut.
Në qoftë se ndjeni që efektet e Metformine janë shumë të forta ose shumë të dobëta, flisni me mjekun ose farmacistin tuaj.
Tabletat Metformine disponohen në formëdozën 500 mg ose 850 mg .
Tabletat e veshura me film Metformine disponohen ne formëdozën 1000 mg.
Nuk ekziston një dozë fikse e metforminës për mjekimin e diabetit.
Doza duhet individualizuar në bazë të efektshmërisë dhe të tolerancës, por pa e tejkaluar dozën maksimale ditore prej 3 g.
Fillohet me një dozë të vogël, e cila rritet gradualisht, me qëllim që të pakësohen efektet e padëshirueshme gastrointestinale dhe të përcaktohet doza minimale e nevojshme për kontrollin e duhur të glicemisë.

Dozimi i tabletave është si vijon

Për të rriturit :
Doza e zakonshme fillestare është 500 mg, 2 herë në dite ose 850 mg, 2 herë në ditë që jepen në mëngjes dhe në mbrëmje gjatë ngrënies.
Doza rritet me 500 mg çdo javë, që jepen në doza të ndara, deri në një maksimum prej 3000 mg në ditë.
Metformina mund të përdoret 2 herë në ditë, deri në 1700 – 2000 mg në ditë ( psh. 1000 mg, 2 herë në ditë, në mëngjes e në mbrëmje gjatë ngrënies ).
Në qoftë se nevojitet një dozë prej 2500 mg – 2550 mg ajo mund të tolerohet më mirë, po të jepet 3 herë në ditë gjatë ngrënies.

Për të moshuarit : 
Metformine duhet përdorur me kujdes tek të moshuarit meqënëse me kalimin e moshës kemi uje të funksionit të veshkave si pasojë e grumbullimit të barit në organizëm , çka mund të rezultojë me acidozë laktike .
Kjo është arsyeja pse funksioni i veshkave duhet monitoruar rregullisht tek kjo kategori pacientësh me qëllim përcaktimin e saktë të dozës.

Për fëmijët :
në fëmijët 10 vjeç e sipër , doza e zakonshme fillestare është 500 mg , 2 herë në ditë.
Doza mund të rritet me nga 500 mg në ditë në intervale javore derisa të arrihet rezultati i dëshiruar dhe një maksimum doze prej 2 g .

Në qoftë se keni marrë më shumë Metformine

Në qoftë se keni marrë më shumë Metformine se sasia që duhet të merrnit ose në qoftë se fëmijët e kanë marrë gabimisht këtë bar, ju lutemi të kontaktoni mjekun tuaj, spitalin ose të telefononi urgjencën për të marrë një mendim për rrezikun dhe këshillë për veprimet që duhet të ndërmerren.

Në qoftë se keni harruar të merrni Metformine
Në qoftë se harroni një dozë ( ose më shumë doza ), mermi dozën në vazhdim kur të jetë koha për marrjen e zakonshme të saj.
Mos merrni një dozë të dyfishtë ( ose më të lartë ) për të plotësuar dozën ( dozat ) e harruar ( a ).
Në qoftë se keni pyetje të mëtejshme mbi përdorimin e këtij produkti, pyesni mjekun ose farmacistin tuaj.

4. EFEKTE ANËSORE TË MUNDSHME TË METFORMINE
Si të gjitha barnat e tjera, Metformine mund të shkaktojë efekte anësore, megjithëse jo çdokush i manifeston.
Ndonjëherë ato janë serioze, ndonjëherë jo.
Mos u alarmoni nga kjo listë e efekteve të mundshme anësore.
Mund të mos ju shfaqet asnjë prej tyre.
Efektet e padëshirueshme më të shpeshta janë:

 • çrregullime gastrointestinale ( anoreksi, të përziera e të vjella, shqetësime abdominale, dispepsi, diarre dhe shije metalike ). Këto çrregullime zakonisht janë të lehta dhe mund të mënjanohen duke e marrë barin gjatë ngrënies ose pas saj. Ndonjëherë mund të jetë e nevojshme ulja e përkohshme e dozës së metforminës. Ka rëndësi të theksohet që mjekimi me Metformine të mos ndërpritet që në shenjat e para të intolerancës, sepse ato mund të zhduken vetvetiu;
 • acidozë laktike, e cila mund të shoqërohet me simptoma jokarakteristike, si: mialgji, gjendje dobësie, çrregullim i frymëmarrjes, përgjumje, dhe çrregullim psikik;
 • në raste të rralla janë vërejtur edhe reaksione në lëkurë, si: skuqje, të kruajtura ose reaksione të vërteta urtikarioide;

Në qoftë se ndonjë prej efekteve anësore përkeqësohet, ose në qoftë se vëreni efekte anësore që nuk përmenden në këtë fletëudhëzues, ju lutemi të lajmëroni mjekun ose farmacistin tuaj.

5. SI TA RUANI METFORMINE
Mbajeni larg fëmijëve!
Mos e përdorni Metformine pas datës së skadencës e cila është e shënuar në paketim.
Mos e ruani mbi 25°C!
Ruajeni në paketimin origjinal për ta mbrojtur nga drita!

6. INFORMACION I MËTEJSHËM
Çfarë përmban Metformine
Lënda vepruese është: Klorhidrat metformine.
Çdo tabletë përmban Klarhidrat metformine 500 mg ose 850 mg.
Përbërësit e tjerë tabletën 500 mg : celulozë mikrokristalore, povidon, glikolat natriumi i amidonit, stearat magnezi, talk.
Përbërësit e tjerë për tabletën 850 mg : povidon, dioksid silici koloidal, stearat magnezi.
Çdo tabletë e veshur me film përmban klorhidrat metformine 1000 mg .
Përbërës të tjerë janë  povidon , glikolat natriumi i amidonit, aerosil , opadraj .

Përmbajtja e paketimit
Tableta 500 mg – Format e paketimit: kuti me 30 tableta.
Tableta 850 mg – Format e paketimit: kuti me 30, 60 dhe 90 tableta.
Tableta të veshura me film 1000 mg – Format e paketimit: kuti me 30, 60 dhe 90 tableta.    PROFARMA

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Comment

© 2013. Te gjitha te drejtat e rezervuara.

Scroll to top